ಸುಳ್ಳು
22 ಸೆಪ್ಟೆಂ. 2016 04:30 PM ರಂದು, "Shivananda Hegde" <shivavhmur...@gmail.com>
ಅವರು ಬರೆದರು:

> ಹುಸಿ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ನನ್ನಿ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೆ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳು,  ತಥ್ಯ
> ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ಸತ್ಯ ಎಂದರ್ಥ.
> On 22 Sep 2016 15:46, "seema" <seemamsi...@gmail.com> wrote:
>
>> ನಮಸ್ತೆ ಸರ್,
>> ನನಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಚನಸೌರಭ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ   ಹುಸಿ-ನನ್ನಿ ಅಂತ  ಇದೆ ನನ್ನಿ
>> ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ
>>  ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ -----
>> ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಿ
>>
>> On 9/21/16, vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com> wrote:
>> > ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿದ ಸತೀಷ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ
>> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>> >
>> > ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
>> > ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
>> >
>> > 2016-09-16 16:02 GMT+05:30 ಸತೀಷ್ ಎಸ್ <jsatish...@gmail.com>:
>> >
>> >> ಸಾತ್ವಿಕ = ಸಾದು ಸ್ವಭಾವ × ತಾಮಸ = ನೀಚ ಸ್ವಭಾವ.
>> >> ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ( ವಿರುದ್ಧ ಪದ).
>> >>
>> >> ಉಪವಾಸ = ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು.
>> >>
>> >> ಪಾರಣೆ = ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು.ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೆವಿಸದೆ
>> >> ಇರುವುದು
>> >> ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
>> >>
>> >>   ಹೀಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದೇ ಸಂಶಯ, ಆದರೆ
>> ಪಾಠಕ್ಕೆ
>> >> ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
>> >>
>> >> ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
>> >>
>> >> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ
>> >> ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರ
>> >> ತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.
>> >> ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
>> >>
>> >> -------- Original message --------
>> >> From: vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com>
>> >> Date: 16/09/2016 11:48 a.m. (GMT+05:30)
>> >> To: kannadastf@googlegroups.com
>> >> Subject: [Kannada Stf-16465] ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
>> >>
>> >> ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
>> >> ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
>> >> ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಾಮಸ ಸರಿಯೇ ?
>> >> ಉಪವಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಪಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
>> >> ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.
>> >>
>> >> ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
>> >> ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
>> >>
>> >> --
>> >> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
>> >> Frequently_Asked_Questions
>> >>
>> >> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> >> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> >> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> >> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> >> ---
>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>> Groups
>> >> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> an
>> >> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> >> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> >> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> >> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
>> >> msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_
>> >> LWXxg%40mail.gmail.com
>> >> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyz
>> DBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_LWXxg%40mail.gmail.com?utm_m
>> edium=email&utm_source=footer>
>> >> .
>> >> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>> >>
>> >> --
>> >> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
>> >> Frequently_Asked_Questions
>> >>
>> >> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> >> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> >> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> >> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> >> ---
>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>> Groups
>> >> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> an
>> >> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> >> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> >> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> >> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
>> >> msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.1474021913392%
>> 40email.android.
>> >> com
>> >> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qa
>> leb7wfhojp.1474021913392%40email.android.com?utm_
>> medium=email&utm_source=footer>
>> >> .
>> >>
>> >> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>> >>
>> >
>> > --
>> > *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>> >
>> > **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ
>> > ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> > ***If a teacher wants to join STF-read
>> > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
>> STF_groups_member
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> Groups
>> > "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> an
>> > email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> > To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
>> > Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> > To view this discussion on the web, visit
>> > https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5ZNWdPNqZ
>> X4JWZSZnTz5gj3yfROc6jJSbSKSkvHXiEXUA%40mail.gmail.com.
>> > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>> >
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAEOgWYYyP%3DiPoTbYR%3D%3DKwPBxBFrZP1YW_hc7u3
>> sVg2sAm1tbPA%40mail.gmail.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CACfmEcZ08_-TctAjOT%3DNyBRjgB0qagMz6Dki4JyXxHPMF1v
> %2B-Q%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CACfmEcZ08_-TctAjOT%3DNyBRjgB0qagMz6Dki4JyXxHPMF1v%2B-Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAKNxDGR%3D9S_Z74NBkwRvVyFjYV9uTon4NJmc%3DSv5y38%3DkWKvEQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to