ರವೀಶ್ ಸರ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೯ನೇ ತರಗತಿಗೆ ೯೦ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ

Sent from my Intex Smartphone

On Aug 3, 2016 5:50 PM, Raveesh kumar b <rave...@gmail.com> wrote:
---------- Forwarded message ----------
From: "Raveesh kumar b" <rave...@gmail.com>
Date: 3 Aug 2016 5:22 pm
Subject: Document from Raveesh Kumar B
To: <ks...@googlegroups.com>, <kannadastf@googlegroups.com>, "Raveesh Kumar B" <rave...@gmail.com>
Cc:

--
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CADXX00q7eho4xU%2B4LOgC21AeUX%3D1OmB3CoqFH_Trpx-D3TSr9Q%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/57e3ce05.4335620a.5f432.6729%40mx.google.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to