ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ೨೦೧೬ ರನೀಲನಕಾಶೆಯೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
On Sep 12, 2016 11:59 PM, "NAVEENKUMAR A.G" <agnaveen...@gmail.com> wrote:

>
> ಡಾ\\ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ಎ.ಜಿ
> ಕನ್ನಡಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಕರು
> ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಡಗುಂದಿ
> ಯಲ್ಲಾಪುರ  ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
> ಮೊ.ನಂ:೯೪೮೧೯೬೮೪೬೭
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CANu3WOr5X30EY7nig1%2BLOqXvxQ4nn%3DuVNhjxqM__
> G5n6Wb4H%2Bw%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CANu3WOr5X30EY7nig1%2BLOqXvxQ4nn%3DuVNhjxqM__G5n6Wb4H%2Bw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CABu%2BZ9mJRnG9Ys5b6f4ZNCHz-qT4h9ih-nHN6ZHbE%3DfeaPPT6A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to