ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ರವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿಸಿಇ  ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂಕವಹಿ ತಂತ್ರಾಂಶ
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

2016-10-11 20:35 GMT+05:30 venkateshayadav <venkateshaya...@gmail.com>:

> ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಸರ್ ರವರೆ,
> ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ತತ್ರಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>
> ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ
> ಸ.ಶಿ.
> ಸಪ್ರೌಶಾ(ಬಾಲಕಿಯರ),
> ಸಿರುಗುಪ್ಪ-583121.
> ಬಳ್ಳಾರಿ(ಜಿಲ್ಲೆ)
>
> On Tuesday, 4 October 2016 09:10:35 UTC+5:30, ಮಹೇಶ್.ಎಸ್ - ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ
> wrote:
>>
>> ವೃತ್ತಿಬಾಂಧವರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ CCE ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂಕವಹಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು
>> ಹೊಸದಾಗಿ QPI & GQPI ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
>>
>> http://kannadadeevige.blogspot.in/p/blog-page_6.html?m=1
>>
>> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/1332eb1f-d04e-4aa0-ad30-96f87ec65a19%40googlegroups.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/1332eb1f-d04e-4aa0-ad30-96f87ec65a19%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>-- 
ಎ.ಎಂ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ,
ದೇವನೂರು ನಂಜನಗೂಡು ತಾ.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAAghMejxF2sH_u9VSKeb%3D8B2Zs0xD3eGqE9iBt_pC1AsGqedwQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to