ಯು ಟೂಬ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್.

On Fri, Oct 7, 2016 at 7:06 AM, MAHALINGU L <blmahalingu....@gmail.com>
wrote:

> ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊದ್ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್
> On 12 Sep 2016 13:46, "Mallappa Karaddi" <mbkaradd...@gmail.com> wrote:
>
>> https://www.youtube.com/watch?v=aB1OMig-KUA
>> ಇವರಿಂದ,
>> ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಕರಡ್ಡಿ,
>> ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಜಿ:ಗದಗ
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAFeiOVMkfnAYdt%2BT73T34kh0YRnLy71jtckUNj3m2U
>> 0V2uBfeA%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAFeiOVMkfnAYdt%2BT73T34kh0YRnLy71jtckUNj3m2U0V2uBfeA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAM2w7eU03DihS5YZSV_JcOrzTzCMa33g_
> foMnVi4Bq7zpfQrtA%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM2w7eU03DihS5YZSV_JcOrzTzCMa33g_foMnVi4Bq7zpfQrtA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>-- 
*ಗಣಪತಿ ಹೆಚ್ ಬಿ*
    ಕನ್ನಡಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಹುಲಿದೇವರಬನ
ಸಾಗರ ತಾ         ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿ

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2B%2BSV%2Bv%2BfFxzGW745L-G6kGowdeZBr2FT0gbKFCWEUNSm6EVPg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to