thank you sir

ಆರತಿ.ಎನ್.ಜೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.
ಮಂಡಗದ್ದೆ(ಅಂಚೆ)
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (ತಾ)

On Thu, Oct 13, 2016 at 5:23 PM, MANJUNATH G <
gmanjunath.nanjanag...@gmail.com> wrote:

> ರವೀಶ್,ಬಸವಶರ್ಮ,ಮಮತಾಭಾಗ್ವತ್ ,ಮಹೇಶ್. ರವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಯುತ್ತಮ.ತಮಗೆ ಅಪಾರ
> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
> On Oct 4, 2016 7:49 PM, "Raveesh kumar b" <rave...@gmail.com> wrote:
>
>> --
>> ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.
>> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
>> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
>> ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬
>> ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ
>> ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CADXX00qXdvikrOWq0Ei-U3kXVpu%2Bbv84bKCd-w4iy_
>> 7NcMxAdQ%40mail.gmail.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAG_5PkRb5zjODKg-OkvOhfy%3DYN_4rvVYrBnUft9Eo22hhy5KQw%
> 40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAG_5PkRb5zjODKg-OkvOhfy%3DYN_4rvVYrBnUft9Eo22hhy5KQw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAGaC9c%2B%2B6ciSO-c%2BArCC4TZ2F5qAQsKatK4GDa8d_UNEfsX0gQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to