ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿದ್ದು
ಲಕ್ಷಯತೀ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಲಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ಧಾತು.
ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್+ ಈ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ನಾಮಪದ
ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಧಿ ಪದವಲ್ಲ.

On Oct 15, 2016 4:23 PM, "Ninganna baligar" <ninguba...@gmail.com> wrote:

ಲ್+ಅ+ಕ್+ಷ್+ಮ್+ಇ
On 15-Oct-2016 2:31 PM, "Mahesh m.s" <mayachotu8...@gmail.com> wrote:

> ಲಕ್ಷ್ಮಿ
>
> --
>
>
>
>
> *ಮಹೇಶ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ \ತಾ\
> ಮೊ.ಸಂ.9880237316*
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
> y_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
> gid/kannadastf/CA%2BVoeEdrqsHAZps4b3XzEUYoeaaGBiukfRPtshGtgi
> cJz-Ld9w%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2BVoeEdrqsHAZps4b3XzEUYoeaaGBiukfRPtshGtgicJz-Ld9w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
msgid/kannadastf/CAKJR7FRrNSKpeErXBo%3DCJyXaBgkuYnF85Ee%
3DS8KdFMpvUuQybg%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAKJR7FRrNSKpeErXBo%3DCJyXaBgkuYnF85Ee%3DS8KdFMpvUuQybg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CANVK0dKdFoH1wE9nCPBDTus4jacaWZm5ioNHgjzxuKQCWsLNHA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to