ಸಮಾನ ಗುಣಧರ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
On 2016 10 15 20:22, "Raju Baligar" <raju.balig...@gmail.com> wrote:

> ಉಪಮೇಯ:ಗುಂಡು ಸಿಡಿಯುವಿಕೆ(ಸುರುವಿಕೆ)
> ಉಪಮಾನ:ಸಿಡಿಲಿಗೆ
> ಉಪಮವಾಚಕ:ಅಂಗ
> ಸಮಾನ ಧರ್ಮ :ಕಿಡಿ
> ಸಮನ್ವಯ :ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
> On 15 Oct 2016 8:06 p.m., "nagaraja kotekar" <nagarajakote...@gmail.com>
> wrote:
>
>> ಸಮಾನ ಗುಣಧರ್ಮ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ
>> ಸಿಡಿಯುವುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ
>> ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲುಪ್ತೋಪಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ
>> On 2016 10 9 23:39, "mahaling badiger" <mahalingbadi...@gmail.com> wrote:
>>
>>> Upamaalankaar
>>> On Sep 30, 2016 4:49 PM, "shivamma hiremath" <shivamma...@gmail.com>
>>> wrote:
>>>
>>>> ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದ್ಹಾಂಗ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವ
>>>>
>>>> --
>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>>
>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJRg3213pcKmL7
>>>> YViDi25rN_Rq4coO54y_j_oxH5rZBknZAfOw%40mail.gmail.com
>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJRg3213pcKmL7YViDi25rN_Rq4coO54y_j_oxH5rZBknZAfOw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>> .
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CAFhAVUzwcweo4980ip284Egvf4-3QoS2-ddgAt_GHXmA
>>> iwuK5g%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAFhAVUzwcweo4980ip284Egvf4-3QoS2-ddgAt_GHXmAiwuK5g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAH%3DMyxB4V25QkgJGPA7F4GWAgB%3DDmxib0M2QXXrx
>> r2n-fghcQQ%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAH%3DMyxB4V25QkgJGPA7F4GWAgB%3DDmxib0M2QXXrxr2n-fghcQQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAM0vjV3P5%3DK-ZhMnD1AL30RqsSqi7bkWMRxY8LDZAd
> bXODQFhQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM0vjV3P5%3DK-ZhMnD1AL30RqsSqi7bkWMRxY8LDZAdbXODQFhQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAH%3DMyxA6eB6sAHZEbCodtPo-z0Pq0t%3DYbJOXjeeq2B_n_307%3DA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to