ಶತ್ರು + ಘ್ನ - ಶತ್ರುಘ್ನ

On 15 Oct 2016 6:59 pm, "Hajarat.K Bagali" <bagalihajara...@gmail.com>
wrote:

> "Shatrughna" pada bidisuvudu Hege
>
> ?
> On Oct 4, 2016 7:49 PM, "Raveesh kumar b" <rave...@gmail.com> wrote:
> >
> > --
> > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿ.
> > ಕನ್ನಡ  ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
> > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
> > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬
> > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ
> > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮
> >
> > --
> > *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
> >
> > **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
> > ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> > To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> > Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> > To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CADXX00qXdvikrOWq0Ei-U3kXVpu%2Bbv84bKCd-w4iy_7NcMxAdQ%
> 40mail.gmail.com.
> > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CADXX00qpWf%2Bxn1Y1yM_BqkeJ9G0vW8qWikjUh3rP28Yun_oh0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to