ಮಹಾಂತಂ ಕೋಶಂ ಉದ ಚಾ ನಿಷಿಂಚ
ಸ್ಯಂದಂತಾಂ ಕುಲ್ಯಾವಿಷಿತಾಂ ಪುರಸ್ತಾತ್/
ಘೃತೇನ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ವೃ್ುಂಧಿ
ಸುಪ್ರಪಾಣಂ ಭವಂತ್ಯಘ್ನಾಭ್ಯಃ/
 ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವೇನು
ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/o2w10qeia2sa6vs9jbqxxafw.1476602480401%40email.android.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to