ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ,ಆದರೆ ನಾವು
ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಗು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು
ತನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ
ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ಇದು ಮಾತ್ರವೆ ಶಾಶ್ವತ
ಪರಿಹಾರ.ಏನನ್ನುತ್ತೀರಿ?

On Tue, Oct 18, 2016 at 1:09 PM, shivamurthy.r r <yojith1...@gmail.com>
wrote:

> Namma Sampurna bembala ede
>
> On 17-Oct-2016 11:45 PM, "Balaji Bandagar" <balajivb...@gmail.com> wrote:
>
>> Sir plz add this no  9148836430
>>
>> On 17-Oct-2016 10:52 pm, "Raghavendra B N" <raghubad...@gmail.com> wrote:
>>
>> ೬ ಅವಧಿಗಳು ಗುರುಗಳೇ
>> On 17 Oct 2016 8:42 p.m., "nagaraja kotekar" <nagarajakote...@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಸರ್
>>> On 2016 10 17 20:11, "arkappa bellappa" <arkappa...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಪಾಸು ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಮಾತೃಭಾಷೆ
>>>> ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ.
>>>> On 7 Oct 2016 19:25, "anand" <anuba...@rediffmail.com> wrote:
>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> ಹೌದು , ಅದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ
>>>>>
>>>>> Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Howdu shalegalallu kannadakke modala avadi kodalla.kelidre pshgy
>>>>> prakara antare.Adre pariksheyalli yake modalagbeku?bere vishayagalige
>>>>> shaleyallu adyate,jotege jasti avadigalu, pariksheyalli sahaya innenbeku
>>>>> kannada 3-4ne stanake hogodike.
>>>>> On 7 Oct 2016 14:30, <ranjana.ratnaka...@gmail.com> wrote:
>>>>>
>>>>>> ಹೌದು ಸರ್ ಅದೇ ಕಾರಣ.
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>>
>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>>> ---
>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/9cbb135e-70b4-4
>>>>>> d5d-811b-1fd273688374%40googlegroups.com.
>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>
>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>> ---
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2Bg6XasE17Hf
>>>>> VzaLBU6aL9vFBrPeSJ-w%2B69GGCeCFeKD%3DiaBHA%40mail.gmail.com
>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2Bg6XasE17HfVzaLBU6aL9vFBrPeSJ-w%2B69GGCeCFeKD%3DiaBHA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>> .
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>
>>>>> --
>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>
>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>> ---
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/ix9r4ikqn5ibgwi
>>>>> 3p3513gd7.1475848443201%40email.android.com
>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/ix9r4ikqn5ibgwi3p3513gd7.1475848443201%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>> .
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>
>>>> --
>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>>
>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEKaYoZe%2B6aD
>>>> LVPHCeiBq6jWcg7eDU6DUSNS9uyCPU1dXE4tBQ%40mail.gmail.com
>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEKaYoZe%2B6aDLVPHCeiBq6jWcg7eDU6DUSNS9uyCPU1dXE4tBQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>> .
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CAH%3DMyxAX6Hur_gBHqzjK4Wa3RzRv0MaCniLi7AAYNn
>>> Zq_03gkw%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAH%3DMyxAX6Hur_gBHqzjK4Wa3RzRv0MaCniLi7AAYNnZq_03gkw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAM-mZn12_o3y7iq3RSt%3DmGC_Bn8TdUt%2Bt%2BFqFC
>> cy-LmrGvCALg%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM-mZn12_o3y7iq3RSt%3DmGC_Bn8TdUt%2Bt%2BFqFCcy-LmrGvCALg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CABO9Ooe3T4zbSVEygGjsNEbJssbPBfzoPyVqgb82YqJ6
>> 1Y%2B7Tg%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CABO9Ooe3T4zbSVEygGjsNEbJssbPBfzoPyVqgb82YqJ61Y%2B7Tg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAMdWUxm3y79N_zwz6_P8osM0643tF1xmVPefph%
> 2B2ODvFwh3GSQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMdWUxm3y79N_zwz6_P8osM0643tF1xmVPefph%2B2ODvFwh3GSQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAN76ix3nxiLWT%2BKDW7v-wcnUEXKoEFUQYi4Zmx%3DaF7NW%2BkNcsA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to