ಗ್ಲೋಬ್ ಭೂಮಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ 23.5ಡಿಗ್ರಿ
ವಾಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬ್‌ನ್ನು ವಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

On Thu, Oct 13, 2016 at 10:46 PM, H D Basavaraj Naik <hdbnai...@gmail.com>
wrote:

> ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜಲಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
> ಭೂಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ. ಅದರಿಂದ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ.
>
> On 13-Oct-2016 10:25 PM, "shivaraj raj" <shivaraj.shiv...@gmail.com>
> wrote:
>
>> Mr. Basavaraj naik,
>>     As a social teacher you find out reason.
>>
>> ಶಿವರಾಜ್
>> On Oct 10, 2016 12:13 PM, "H D Basavaraj Naik" <hdbnai...@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> ಗ್ಲೋಬ್ ತಯಾರಿಸುವವರ default
>>> On 10-Oct-2016 12:06 PM, "shivaraj raj" <shivaraj.shiv...@gmail.com>
>>> wrote:
>>>
>>> ಭೂಮಿ 23.5 ` ವಾಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಸಹ ವಾಲಿದೆ. ಯುರೆನೆಸ್ 90 ` ವಾಲಿದೆ
>>>
>>> ಶಿವರಾಜ್
>>> On Oct 6, 2016 10:17 PM, "Murli Dhara" <murlidhar...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> --
>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>>
>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAPfXxSbUkDg%3D
>>>> Bk52ixGe1AFQgi3AOABDnOJNHTS7n%3DQ-_bt%2Bgw%40mail.gmail.com
>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAPfXxSbUkDg%3DBk52ixGe1AFQgi3AOABDnOJNHTS7n%3DQ-_bt%2Bgw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>> .
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CALcMaHhrim_Nt8oCuWYUOi_qhLwXf46HAnXfkTFYbBHa
>>> rSeeVQ%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CALcMaHhrim_Nt8oCuWYUOi_qhLwXf46HAnXfkTFYbBHarSeeVQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>>
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CAOqaUtnuQsqTLJkOtty0OXobeY_SNsLLX%2BiF_5oQzY
>>> mPfzzoEA%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOqaUtnuQsqTLJkOtty0OXobeY_SNsLLX%2BiF_5oQzYmPfzzoEA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CALcMaHgYcGO5ZPhDOo-n7%2BdXhyqaApOmd8Z0Es0XMc
>> euNonqCw%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CALcMaHgYcGO5ZPhDOo-n7%2BdXhyqaApOmd8Z0Es0XMceuNonqCw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAOqaUt%3DFKFj%3DfR8xGf3fs0TXiyd_
> fG2qpZHL%2BoMkSBRxMpYfmg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOqaUt%3DFKFj%3DfR8xGf3fs0TXiyd_fG2qpZHL%2BoMkSBRxMpYfmg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAN76ix05Kt7VvYgCSa9dZZy%2BN3vaehPN4LxCEq8a42daPKxUHQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to