ರಾ ಗಿ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲವೇ
On Oct 18, 2016 8:48 PM, <ranjana.ratnaka...@gmail.com> wrote:

> 8ನೆಯ ಒಗಟಿಗೆ  ಮೂಗು(ಅರೆವ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೊಂದು ಮರ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ
> ಎರಡು ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೂಗಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದೆ ಮೇಡಂ.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/65e4a49e-f502-4012-81c7-9efa5f2a4bcf%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAP5JpoifBan166kvd0ZnaL6yRkB675CzRfdpCqmTUcpDtjE6oA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to