ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ

On Aug 20, 2016 7:15 PM, Harisha R <harisha...@gmail.com> wrote:
>
> Harisha r ghs bendiganahalli. Hosakote taluk, bangalore rural dis. 9900611078
>
> On Aug 20, 2016 6:24 PM, "anand simhasanad" <anandlic0...@gmail.com> wrote:
>>
>> Anand simhasanad gajendragad J T HIGH SCHOOL CELL PHONE NUMBER 9449405077
>>
>>
>> On 20-Aug-2016 6:22 pm, "sadashiv pujari" <spsir52...@gmail.com> wrote:
>>>
>>> 9480783398 ee nambarnnu watsap grupige serisi  
>>>
>>> On Aug 20, 2016 5:53 PM, "guruiv naik" <guruivn...@gmail.com> wrote:
>>>>
>>>> Plz add me to d wats app group...
>>>> My number 9964105109
>>>>
>>>> On 10-Jul-2016 5:38 PM, "honnuraswamy m" <honnuraswamy1...@gmail.com> 
>>>> wrote:
>>>>>
>>>>> Add my no.8152939207
>>>>>
>>>>> On 10 Jul 2016 5:36 pm, "Murli Dhara" <murlidhar...@gmail.com> wrote:
>>>>>>
>>>>>> 9620756969 ಈ  ನಂಬರ  ಅನ್ನು  whatsapp ಸೇರಿಸಿ  ಮುರಳೀಧರ  gv ghs . T 
>>>>>> cannapura  Nagamangala tq mandya dist
>>>>>>
>>>>>> On Jul 4, 2016 7:10 AM, "Padma Sridhar" <padmasridh...@gmail.com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>> ದಯವಿಟ್ಟು 9341267602 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
>>>>>>>
>>>>>>> On Sun, Jul 3, 2016 at 12:19 PM, manjunathak.kan 
>>>>>>> <manjunathak....@gmail.com> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Manjunatha.k 9538809081 wts app ge serisi sir .
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>>>>>>>>
>>>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software 
>>>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read 
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>>>>> ---
>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google 
>>>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send 
>>>>>>>> an email to <a 
>>>>>>>> href="mailto:kannadastf%2Bunsubscribe@googleg</blockquote></div>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/1g4i936bhcg637uhah0x0j48.1471789606239%40email.android.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to