ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ

9900824754


ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
* ಇಂದ,ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಚ್ ಜೆ.ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರುಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ )ಆನವೇರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.ಮೊಬೈಲ್ -
9900824754*


On Mon, Oct 10, 2016 at 2:24 PM, ANZN ANZN <khalidshaikh1...@gmail.com>
wrote:

> Please add this no to khst Watsup group sir. 8792500632
> On 10 Oct 2016 14:16, "siddu mannur" <speaksid...@gmail.com> wrote:
>
>> Plz add this no sir 7019164237
>>
>> On 9 Oct 2016 10:27 pm, "santhosh K M" <santhoshkamalli...@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> Pls add this nbr sir. 8722381361 santhosh k.m. Hassan.
>>> On Jul 11, 2016 6:05 PM, "rajutkoolahalli" <rajutkoolaha...@gmail.com>
>>> wrote:
>>>
>>>> Please add kshst whatsapp group. Raju T. 9611290573.email.rajutkoolahal
>>>> l...@gmail.com.
>>>> On Jul 11, 2016 3:04 PM, jayasree hiremath <
>>>> jayashreehiremathcrp...@gmail.com> wrote:
>>>> >
>>>> > Add my no 9483381561 Jayashree Hiremath CRP. From Vijayapur distinct.
>>>> > On Jul 10, 2016 5:38 PM, "honnuraswamy m" <honnuraswamy1...@gmail.com>
>>>> wrote:
>>>> > >
>>>> > > Add my no.8152939207
>>>> > >
>>>> > > On 10 Jul 2016 5:36 pm, "Murli Dhara" <murlidhar...@gmail.com>
>>>> wrote:
>>>> > >>
>>>> > >> 9620756969 ಈ ನಂಬರ ಅನ್ನು whatsapp ಸೇರಿಸಿ ಮುರಳೀಧರ gv ghs . T
>>>> cannapura Nagamangala tq mandya dist
>>>> > >>
>>>> > >> On Jul 4, 2016 7:10 AM, "Padma Sridhar" <padmasridh...@gmail.com>
>>>> wrote:
>>>> > >>>
>>>> > >>> ದಯವಿಟ್ಟು 9341267602 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
>>>> > >>>
>>>> > >>> On Sun, Jul 3, 2016 at 12:19 PM, manjunathak.kan <
>>>> manjunathak....@gmail.com> wrote:
>>>> > >>>>
>>>> > >>>> Manjunatha.k 9538809081 wts app ge serisi sir .
>>>> > >>>>
>>>> > >>>> --
>>>> > >>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>> > >>>>
>>>> > >>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha,
>>>> see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> > >>>> ***If a teacher wants to join STF-read
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
>>>> STF_groups_member
>>>> > >>>> ---
>>>> > >>>> You received this message because you are subscribed to the
>>>> Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> > >>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
>>>> it, send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> > >>>> To post to this group, send an email to
>>>> kannadastf@googlegroups.com.
>>>> > >>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> > >>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/0cbdfb97-b6cc-4
>>>> 1b5-ae15-d1ee4f7845f7%40googlegroups.com.
>>>> > >>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>> > >>>
>>>> > >>>
>>>> > >>>
>>>> > >>>
>>>> > >>> --
>>>> > >>> ಇತಿ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧು
>>>> > >>> ಎ.ಪದ್ಮ
>>>> > >>>  ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ
>>>> > >>> ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಲೇಡೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
>>>> > >>> ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,
>>>> > >>> ಬೆಂಗಳೂರು-03
>>>> > >>> ದೂರವಾಣಿ ಸಂ
>>>> *** This message has been sent using GiONEE M5_lite ***
>>>>
>>>> --
>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>>
>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/2eoee94kmweq8sl
>>>> 84ve6jlh9.1468240534304%40email.android.com
>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/2eoee94kmweq8sl84ve6jlh9.1468240534304%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>> .
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CALmDMvWO2YvC9AY_tEpKyXe%3Drwhbe43LZNWx_iDwZA
>>> NdrEZ%3DAg%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CALmDMvWO2YvC9AY_tEpKyXe%3Drwhbe43LZNWx_iDwZANdrEZ%3DAg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CA%2BO4d%2BXb9ViCqz-EjLHOWMcU0_M7-quo8tE7CpsQ
>> r8zTcCAdqw%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2BO4d%2BXb9ViCqz-EjLHOWMcU0_M7-quo8tE7CpsQr8zTcCAdqw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAKxUHoHpXbh%2B%3D677upFxZ1EnE62bJvCvTg9ENEnPv
> dNmRA3UaA%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAKxUHoHpXbh%2B%3D677upFxZ1EnE62bJvCvTg9ENEnPvdNmRA3UaA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAF%3DhJebt7aUz1GeWJbxKvFEGYqZzNJVYkNfSO8bvD5D0cKd66w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to