ಎಸ್ .ಜಿ. ನರಸಿಂಹಚಾರ್ಯ

Sent from OPPO Mail
On Madhura K <madhura.da...@gmail.com>, Nov 30, 2016 2:24 PM wrote:


On 30-Nov-2016 2:23 pm, "Madhura K" <madhura.da...@gmail.com> wrote:

On 30-Nov-2016 1:55 pm, "anupama m v" <anupamakaustu...@gmail.com> wrote:
jayarajacharya

2016-11-30 11:14 GMT+05:30 dayananda k <dasara2...@gmail.com>:

ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ "ಎಲೆ ಬೆಕ್ಕೇ ರೂಪಿನಿಂದಲೇ ಹುಲಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದೆನಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ"  ಈ ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯರಚನೆಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು?

ದಯಾನಂದ.ಕೆ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ತೂರು
ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಉಡುಪಿ  ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್-576233.  ಮೊ-.9482801778

--
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kannadastf+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAGGp7nk34n%2BXXORovz4%3DQfc10Yt5uNUzLG1TxpoKhr2HfHTsMA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kannadastf+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEcyFB9QR9rX8gVDf3zSRE4vk3sL4GT%2B5WHBMSSZ%2Bq-SeMMttg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAN52qyWAUh-kfJQWHtvLyv4MUWMd4KfuvFVST%3D43FoT9iz007w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/sm9j5fsdkpt81nsejp2reta7.1480497333517%40email.kingsoft.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to