ಸ -ಗುರು ರ್ಕಾ-ಗುರು (ಕಾ ಕರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಇರುವುದರಿಂದ  ಗುರು.ಅರ್ ಕಾವಳಿ ಹಿಂದಿನ
ಅಕ್ಷರವು ಗುರು ಆದ್ದರಿಂದ  ಸ-ಗುರು)
On 1 Dec 2016 10:22 p.m., "shivanna kc" <shivanna...@gmail.com> wrote:

> ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಗುರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ  ಗುರು
> On 1 Dec 2016 10:14 pm, "nanbalu" <nanb...@gmail.com> wrote:
>
>>
>> ಸರ್ಕಾರಿ( ಸ- ಲಘು, ರ್ಕಾ- ಇದು ಗುರು ನೋ ಅಥವಾ ಲಘು ವೋ ತಿಳಿಸಿ, ರಿ ಲಘು)
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/frcd0xlnbs7sb5dtfxmsyrsq.1480610969182%40email.android.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/frcd0xlnbs7sb5dtfxmsyrsq.1480610969182%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAEpAjtU8N5mvAHv3d44cLdV1mtYfR
> VypX9awLfxQkHPOYUWyvg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEpAjtU8N5mvAHv3d44cLdV1mtYfRVypX9awLfxQkHPOYUWyvg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM0vjV0uDMBsV9Z0MTm5W7STNiKDKuEECKvmsUMU60JFVxD1kA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to