*DIFFERENT GRADES USING IN CCE*

*CCE GRADES FOR 5 MARKS*
1 = *C*
2 = *B*
3 = *B+*
4 = *A*
5 = *A+*
-------------------------------------------------

*CCE GRADES FOR 10 MARKS*
1-2.9 = *C*
3-4.9 = *B*
5-6.9 = *B+*
7-8.9 = *A*
9-10 = *A+*
-------------------------------------------------

*CCE GRADES FOR 15 MARKS*
1 - 3.9 =  *C*
4 - 6.9 =  *B*
7 - 9.9 =  *B+*
10 - 12.9 = *A*
13 - 15 =  *A+*
-------------------------------------------------

*CCE GRADES FOR 20 MARKS*
1 - 5.9 =   *C*
6 - 9.9 =   *B*
10 - 13.9 = *B+*
14 - 17.9 = *A*
18 - 20 =   *A+*
-------------------------------------------------

*CCE GRADES FOR 30 MARKS*
1 - 8.9 =   *C*
9 - 14.9 =  *B*
15 - 20.9 = *B+*
21 - 26.9 = *A*
27 - 30 =  *A+*
-------------------------------------------------

*CCE GRADES FOR 50 MARKS*
1 - 14.9 =  *C*
15 - 24.9 = *B*
25 - 34.9 = *B+*
35 - 44.9 = *A*
45 - 50 =  *A+*
-------------------------------------------------

*CCE GRADES FOR 100 MARKS*
1 - 29.9 = *C*
30 - 49.9 = *B*
50 - 69.9 = *B+*
70 - 89.9 = *A*
90 - 100 = *A+*

ಸಮೀರ ( ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to