ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

Karnataka State 1st Standard Second Semester Exams Question Papers
ಒಂದನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/1stqp2.html

Karnataka State 2nd Standard Second Semester Exams Question Papers
ಎರಡನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/2ndqp2.html

Karnataka State 3rd Standard Second Semester Exams Question Papers
ಮೂರನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/3rdqp2.html

Karnataka State 4th Standard Second Semester Exams Question Papers
ನಾಲ್ಕನೆ  ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/4thqp2.html

Karnataka State 5th Standard Second Semester Exams Question Papers
ಐದನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/5thqp2.html

Karnataka State 6th Standard Second Semester Exams Question Papers
ಆರನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/6thqp2.html

Karnataka State 7th Standard Second Semester Exams Question Papers
ಏಳನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/07/7thqp2.html

Karnataka 8th Second Summative Assessment(SA-2) Exams Question Papers
ಎಂಟನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/04/karnataka-8th-second-summative.html

Karnataka 9th Second Summative Assessment(SA-2) Exams Question Papers
ಒಂಭತ್ತನೆ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2016/04/karnataka-9th-second-summative.html

Karnataka 10th(SSLC) Standard Preparatory Exam Question Papers and Key
Answer-2018
10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.inyatrust.co.in/2017/12/sslcpre.html

Karnataka 10th(SSLC) Standard All Subjects Passing Package
10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಜ್
http://www.inyatrust.co.in/2016/04/karnataka-10thsslc-standard-all_10.html

ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
Share

"Join and Get Inyatrust Free Updates"
http://www.inyatrust.com/join.html


From InyaTrust


-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KSPUCL" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kspucl+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to ksp...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
msgid/kspucl/CAFLXqi%2B-ajJOSkifAjzeN5EP63arqLJPrGKQph
TRLJxcjL0_Aw%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kspucl/CAFLXqi%2B-ajJOSkifAjzeN5EP63arqLJPrGKQphTRLJxcjL0_Aw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
SUNIL KRISHNASHETTY
GJC HARIHARAPURA
MOBILE NO 9964426863
Facebook: www.facebook.com/sunilkssk
web page www.inyatrust.co.in/2016/05/sunilk.html

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to