Git commit df6cb415d3e557bbd61f4f404f81f978c9069eb2 by l10n daemon script.
Committed on 07/04/2018 at 19:34.
Pushed by dfaure into tag 'v5.45.0-rc1'.

GIT_SILENT Commit translations from l10n-kf5

A +269 -0  po/ca/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/de/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/es/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +273 -0  po/it/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/nl/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/pt/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/pt_BR/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/ru/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/sv/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
A +269 -0  po/uk/docs/kded5/man-kded5.8.docbook

https://commits.kde.org/kded/df6cb415d3e557bbd61f4f404f81f978c9069eb2

diff --git a/po/ca/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/ca/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..2482351
--- /dev/null
+++ b/po/ca/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Catalan "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Manual d'usuari del kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Mantenidor</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Autor original</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>22 de març de 2014</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>Frameworks del KDE</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>Dimoni del &kde;: provoca l'actualització de la base de dades Sycoca quan 
cal.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Sinopsis</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Descripció</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> consolida una sèrie de petits serveis en un sol procés. Es tracta 
principalment de serveis de D-Bus proporcionats pels mòduls del KDED, però 
també gestiona sycoca (un cau binari dels tipus de servei, els tipus MIME i els 
serveis utilitzats per KService) i els scripts d'actualització de KConfig, 
segons sigui necessari.</para>
+
+<para
+>Per a sycoca, efectuarà un seguiment dels directoris que contenen fitxers 
.desktop. Quan s'afegeix o elimina un fitxer, espera 5 segons (en el cas d'una 
sèrie d'actualitzacions) i, a continuació, llança <command
+>kbuildsycoca5</command
+> per actualitzar el sycoca.</para>
+
+<para
+>Per a KConfig, comprova els fitxers d'actualització instal·lats recentment, 
p. ex. els fitxers *.upd utilitzats per actualitzar els fitxers de configuració 
quan es canvia el format d'aquests, i executa la utilitat d'actualització 
KConfig per a realitzar les actualitzacions.</para>
+
+<para
+>Aquestes tasques també s'executen quan s'inicia <command
+>kded5</command
+> per assegurar que la configuració d'usuari està actualitzada.</para>
+
+<para
+>Normalment no necessitareu executar <command
+>kded5</command
+> directament. Les sessions d'escriptori Plama ho fan automàticament, i 
s'inicia sota demanda quan una aplicació intenta utilitzar una interfície de 
D-Bus que el proveeix o un dels seus mòduls.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Opcions</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Comprova la base de dades de sycoca, actualitzant-la si cal, i surt. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Configurar</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> es pot configurar amb el fitxer de configuració a l'estil ini <filename
+>kded5rc</filename
+>. Sobre els sistemes Unix, el podeu trobar a <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>. Si no s'ha establert <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>, per omissió estarà a <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Les entrades al fitxer de configuració es llegeixen sota demanda, de manera 
que es poden fer canvis mentre s'està executant el <command
+>kded5</command
+>. No obstant això, totes les opcions de configuració actuals, en realitat 
només afectaran el comportament durant l'arrencada del <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>La secció <option
+>[General]</option
+> disposa de les següents opcions: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Per actualitzar sycoca durant l'arrencada (per omissió: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Per a realitzar les actualitzacions pendents del KConfig durant l'arrencada 
(per omissió: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Per a comprovar les marques de temps dels fitxers en realitzar 
l'actualització inicial de sycoca (per omissió: <constant
+>true</constant
+>). Per a més detalls vegeu la documentació per a <command
+>kbuildsycoca5</command
+>.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Per a retardar l'actualització inicial de sycoca fins al voltant d'un minut 
després de començar (per omissió: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Cada mòdul també compta amb una secció <option
+>[Module-<replaceable
+>nom</replaceable
+>]</option
+> al <filename
+>kded5rc</filename
+>, on el <replaceable
+>nom</replaceable
+> és el nom del fitxer d'escriptori del mòdul sense l'extensió <filename
+>.desktop</filename
+>. Aquest conté una opció <option
+>autoload</option
+> que especifica si el mòdul s'haurà de carregar automàticament quan s'inicia 
el <command
+>kded5</command
+> (per omissió: <constant
+>false</constant
+>). Tingueu en compte que aquest valor també es pot canviar a través de la 
interfície de D-Bus del <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Vegeu també</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Errors</title>
+<para
+>Useu el <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>seguidor d'errors del KDE</ulink
+> (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/de/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/de/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..03ecef7
--- /dev/null
+++ b/po/de/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % German "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>kded5-Benutzerhandbuch</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Betreuer</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Ursprünglicher Autor</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>2014-03-22</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>&kde;-Dienst: Löst Aktualisierungen der Sycoca-Datenbank aus, wenn 
erforderlich</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Übersicht</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Beschreibung</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> fasst mehrere kleine Dienste in einem Prozess zusammen. Dies sind vor allem 
D-Bus-Dienste von KDED-Modulen, aber verwaltet auch die Sycoca-Datenbank, einen 
binären Zwischenspeicher von Diensttypen, MIME-Typen und Diensten, die von 
KService benutzt werden., sowie von Aktualisierungs-Skripten für KConfig, falls 
nötig.</para>
+
+<para
+>Es überwacht die Ordner mit .desktop-Dateien für die Systemdatenbank mit den 
Einstellungen. Wenn eine neue Datei hinzugefügt oder eine vorhandene entfernt 
wird, wartet es 5 Sekunden (falls noch mehr Änderungen vorgenommen werden), und 
startet anschließend <command
+>kbuildsycoca5</command
+> um die Systemdatenbank mit den Einstellungen zu aktualisieren.</para>
+
+<para
+>Es überprüft neu installierte Aktualisierungsdateien, &ie; *upd-Dateien, die 
verwendet werden, um bei Änderung des Formats von Einrichtungsdateien die 
Einrichtungsdateien der Benutzer zu aktualisieren. Es benutzt das 
Aktualisierungsprogramm KConfig, um diese Aktualisierungen durchzuführen.</para>
+
+<para
+>Diese Aufgaben werden auch bei jedem Start von <command
+>kded5</command
+> durchgeführt, damit ist sichergestellt, dass die Benutzereinstellungen immer 
aktuell sind.</para>
+
+<para
+>Normalerweise müssen Sie <command
+>kded5</command
+> nicht direkt ausführen. In Plasma-Sitzungen wird es automatisch ausgeführt 
und immer dann gestartet, wenn eine Anwendung eine D-Bus-Schnittstelle direkt 
oder durch eines seiner Module benutzt.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Optionen</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Überprüft die Sycoca-Datenbank, aktualisiert sie wenn nötig und beendet sich 
dann. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Einrichtung</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> kann mit der Einrichtungsdatei <filename
+>kded5rc</filename
+> im „ini“-Stil eingestellt werden. Auf Unix-Systemen finden Sie diese Datei 
in <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>, wenn <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> nicht festgelegt ist, wird als Voreinstellung <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+> benutzt.</para>
+
+<para
+>Einträge in der Einrichtungsdatei werden auf Anforderung gelesen, daher 
können Änderungen vorgenommen werden, während <command
+>kded5</command
+> ausgeführt wird. Alle aktuellen Einrichtungs-Optionen beeinflussen jedoch 
nur das Startverhalten von <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>Im Abschnitt <option
+>[General]</option
+> gibt es folgende Einstellungen: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Ob die Sycoca-Datenbank beim Start aktualisiert wird, Voreinstellung ist 
<constant
+>true</constant
+>.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Ob ausstehende KConfig-Aktualisierungen beim Start durchgeführt werden. 
Voreinstellung ist <constant
+>true</constant
+>.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Ob die Zeitstempel der Dateien beim Ausführen der ursprünglichen 
Aktualisierung von „sycoca“ überprüft werden, Voreinstellung ist <constant
+>true</constant
+>, In der Dokumentation zu <command
+>kbuildsycoca5</command
+> finden Sie weitere Details.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Ob das Ausführen der ursprünglichen Aktualisierung von „sycoca“ etwa eine 
Minute nach dem Start verzögert wird. Voreinstellung ist <constant
+>false</constant
+>.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Jedes Modul hat einen Abschnitt <option
+>[Module-<replaceable
+>name</replaceable
+>]</option
+> in der Datei <filename
+>kded5rc</filename
+>, dabei ist <replaceable
+>name</replaceable
+> der Name der Desktop-Datei des Moduls ohne die Erweiterung <filename
+>.desktop</filename
+>. Dieser Abschnitt enthält eine Option <option
+>autoload</option
+>, die festlegt, ob das Modul automatisch beim Starten von <command
+>kded5</command
+> geladen wird. Voreinstellung ist <constant
+>false</constant
+> Beachten Sie, dass diese Einstellung über die D-Bus-Schnittstelle von 
<command
+>kded5</command
+> geändert werden kann.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Siehe auch</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Fehler</title>
+<para
+>Bitte berichten Sie Fehler im <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>Fehlerverfolgungssystem von KDE</ulink
+>.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/es/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/es/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..adebeb7
--- /dev/null
+++ b/po/es/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Spanish "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Manual del usuario de kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Encargado del mantenimiento</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Autor original</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>2014-03-22</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>Demonio de &kde; - desencadena actualizaciones de la base de datos Sycoca 
cuando es necesario.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Resumen</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Descripción</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> une varios servicios pequeños en un proceso. La mayoría son servicios D-Bus 
proporcionados por módulos KDED, pero también gestiona sycoca (una caché 
ninaria de tipos de servicios, tipos MIME y servicios utilizados por KService) 
y los scripts de actualización de KConfig según se necesite.</para>
+
+<para
+>Para sycoca, efectuará un seguimiento de los directorios que contienen 
archivos .desktop. Cuando se agrega o elimina un archivo, espera 5 segundos (en 
el caso de series de actualizaciones) y a continuación, lanza <command
+>kbuildsycoca5</command
+> para actualizar sycoca.</para>
+
+<para
+>Para KConfig, comprueba archivos de actualización instalados recientemente, 
p.ej., los archivos *.upd utilizados para actualizar los archivos de 
configuración de los usuarios cuando cambia el formato de los archivos de 
configuración, y ejecuta la utilidad de actualización de KConfig para realizar 
las actualizaciones.</para>
+
+<para
+>Esas tareas también se realizan siempre que se inicie <command
+>kded5</command
+> para asegurar que la configuración del usuario está actualizada.</para>
+
+<para
+>Normalmente, no se necesita ejecutar <command
+>kded5</command
+> directamente, sino que las sesiones de escritorio de Plasma lo ejecutan 
automáticamente y se inicia a demanda cuando una aplicación intenta usar una 
interfaz D-Bus proporcionado por el o por uno de sus módulos.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Opciones</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Comprobar la base de datos de sycoca, actualizarla si es necesario y salir. 
</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Configuración</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> se puede configurar con el archivo de configuración de <filename
+>kded5rc</filename
+> ini-style. En los sistemas Unix, se puede encontrar en <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>; si no se le ha dado valor a <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> su valor predeterminado es<filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Las entradas del archivo de configuración se leen a demanda, de manera que 
los cambios se pueden realizar mientras se está ejecutando <command
+>kded5</command
+>. Sin embargo, todas las opciones de configuración actuales solo afectan al 
comportamiento en el inicio de <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>La sección <option
+>[General]</option
+> tiene las siguientes opciones: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Indica si se debe actualizar sycoca en el inicio (de manera predeterminada: 
<constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Indica si se deben realizar las actualizaciones pendientes de KConfig en el 
inicio (de manera predeterminada: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Indica si se debe comprobar las marcas de tiempo del archivo cuando se 
realiza la actualización inicial de sycoca (de manera predeterminada: <constant
+>true</constant
+>). Consulte la documentación de <command
+>kbuildsycoca5</command
+> para obtener más información.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Indica si se debe retrasar la actualización inicial de sycoca hasta un minuto 
después del inicio (de manera predeterminada: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Cada módulo tiene una sección <option
+>[Module-<replaceable
+>name</replaceable
+>]</option
+>en <filename
+>kded5rc</filename
+>, donde <replaceable
+>name</replaceable
+> es el nombre del archivo de escritorio sin la extensión <filename
+>.desktop</filename
+>. Contiene una opción <option
+>autoload</option
+> que especifica si el módulo se debe cargar automáticamente cuando se inicia 
<command
+>kded5</command
+> (de manera predeterminada: <constant
+>false</constant
+>). Tenga en cuenta que esta preferencia se puede también se puede cambiar 
mediante la interfaz D-Bus de <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Vea también</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Fallos</title>
+<para
+>Por favor, use la <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>herramienta de seguimiento de fallos de KDE</ulink
+> para informar de fallos.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/it/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/it/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..93e8b35
--- /dev/null
+++ b/po/it/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,273 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Italian "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Manuale dell'utente di kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Responsabile</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Autore originale</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>2014-03-22</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>Demone di &kde; - aggiorna la banca dati di Sycoca quando 
necessario.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Sintassi</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Descrizione</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> mette insieme diversi piccoli servizi in un processo. Questi sono per lo più 
servizi D-Bus forniti dai moduli KDED, ma gestisce anche sycoca (una cache 
binaria di tipi di servizi, di file e servizi usati da KService) e gli script 
di aggiornamento di KConfig secondo necessità.</para>
+
+<para
+>Per sycoca, sorveglia le cartelle contenenti file <literal role="extension"
+>.desktop</literal
+>. Quando un file viene aggiunto o rimosso, attende cinque secondi (per il 
caso di una serie di aggiornamenti), e quindi avvia <command
+>kbuildsycoca5</command
+> per aggiornare Sycoca.</para>
+
+<para
+>Per KConfig, controlla i file di aggiornamento installati recentemente, cioè 
i file <literal role="extension"
+>*.upd</literal
+> usati per aggiornare i file di configurazione degli utenti quando cambia il 
formato dei file di configurazione, ed esegue il programma di aggiornamento di 
KConfig per effettuare gli aggiornamenti.</para>
+
+<para
+>Questi compiti sono effettuati anche all'avvio di <command
+>kded5</command
+> per assicurarsi che la configurazione dell'utente sia aggiornata.</para>
+
+<para
+>Normalmente non devi eseguire <command
+>kded5</command
+> direttamente; le sessioni desktop di Plasma lo eseguono da sé, e viene 
avviato a richiesta quando un'applicazione cerca di usare un'interfaccia D-Bus 
fornita da kded5 o da uno dei suoi moduli.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Opzioni</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Controlla la banca dati di sycoca, aggiornandola se necessario, ed esce. 
</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Configurazione</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> può essere configurato con il file di configurazione in stile ini <filename
+>kded5rc</filename
+>. Sui sistemi Unix, questo si può trovare sotto <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>; se <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> non è impostata, il suo valore predefinito è <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Le voci del file di configurazione sono lette a ogni richiesta, quindi si 
possono apportare modifiche mentre <command
+>kded5</command
+> è in esecuzione. Però, tutte le attuali opzioni di configurazione hanno 
effetto solo sul comportamento di avvio di <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>La sezione <option
+>[Generale]</option
+> ha le seguenti opzioni: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>Controlla Sycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se aggiornare sycoca all'avvio (predefinito: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>Controlla aggiornamenti</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se effettuare gli aggiornamenti di KConfig pendenti all'avvio (predefinito: 
<constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>Controlla date e ore dei file</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se controllare le date e le ore dei file nell'effettuare l'aggiornamento 
iniziale di sycoca (predefinito: <constant
+>true</constant
+>). Vedi la documentazione di <command
+>kbuildsycoca5</command
+> per maggiori dettagli.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>Controllo ritardato</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se ritardare l'aggiornamento iniziale di sycoca a circa un minuto dopo 
l'avvio (predefinito: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Ogni modulo ha inoltre una sezione <option
+>[Module-<replaceable
+>nome</replaceable
+>]</option
+> in <filename
+>kded5rc</filename
+>, dove <replaceable
+>nome</replaceable
+> è il nome del file desktop del modulo senza l'estensione <literal 
role="extension"
+>.desktop</literal
+>. Questo contiene un'opzione <option
+>autoload</option
+> che specifica se il modulo va caricato automaticamente all'avvio di <filename
+>kded5</filename
+> (predefinito: <constant
+>false</constant
+>). Nota che questa impostazione può essere modificata anche con l'interfaccia 
D-Bus di <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Vedi anche</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Errori</title>
+<para
+>Usa <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>il sito di gestione dei bug di KDE</ulink
+> per segnalarli.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/nl/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/nl/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..d323004
--- /dev/null
+++ b/po/nl/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Dutch "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Gebruikershandleiding van kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Onderhouder</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Oorspronkelijke auteur</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>2014-03-22</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>&kde;-daemon - start Sycoca-database-updates wanneer nodig.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Samenvatting</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Beschrijving</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> consolideert verschillende kleine services in één proces. Dit zijn meestal 
D-Bus-services geleverd door KDED-modules, maar het bestuurt ook sycoca (een 
binaire cache van service-typen, mime-typen en services gebruikt door KService) 
en KConfig-scripts voor bijwerken zoals nodig is.</para>
+
+<para
+>Voor sycoca monitort het de mappen die .desktop-bestanden bevatten. Wanneer 
een bestand wordt toegevoegd/verwijderd, dan wacht het 5 seconden (voor het 
geval van een serie wijzigingen) en start dan <command
+>kbuildsycoca5</command
+> om de sycoca bij te werken.</para>
+
+<para
+>Voor KConfig controleert het nieuw geïnstalleerd bestanden voor bijwerken, 
dwz. de *.upd bestanden die worden gebruikt om configuratiebestanden van 
gebruikers bij te werken wanneer de bestandsformaten voor de configuratie zich 
wijzigen en voert het hulpprogramma voor bijwerken van KConfig om het bijwerken 
uit te voeren.</para>
+
+<para
+>Deze taken worden ook altijd uitgevoerd bij het starten van <command
+>kded5</command
+> om er zeker van te zijn dat de configuratie van de gebruiker up-to-date 
is.</para>
+
+<para
+>Normaal is het niet nodig om <command
+>kded5</command
+> direct uit te voeren; bureaubladsessies van Plasma vieren het automatisch 
uit en het wordt op aanvraag gestart wanneer een toepassing een D-Bus-interface 
probeert te gebruiken dat er door geleverd wordt of door een van zijn 
modulen.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Opties</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Controleer de database van sycoca, werk het zo nodig bij en eindig. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Configuratie</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> kan geconfigureerd worden met het configuratiebestand <filename
+>kded5rc</filename
+> in ini-stijl. Onder Unix-systemen, is het te vinden in <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>; als <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> niet is ingesteld, dan krijgt dit de standaard waarde <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Items in een configuratiebestand worden op verzoek gelezen, er kunnen dus 
wijzigingen aangebracht worden terwijl <command
+>kded5</command
+> actief is. Alle huidige configuratie-opties hebben echter alleen effect bij 
het opstarten van <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>De sectie <option
+>[General]</option
+> heeft de volgende opties: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Of sycoca bij opstarten moet worden bijgewerkt (standaard: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Of wachtende elementen voor bijwerken van KConfig bij opstarten moeten 
uitgevoerd (standaard: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Of datum-tijd van bestanden gecontroleerd moeten worden bij het uitvoeren van 
het initiële bijwerken van sycoca (standaard: <constant
+>true</constant
+>). Zie de documentatie voor <command
+>kbuildsycoca5</command
+> voor meer details.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Of het initiële bijwerken van sycoca moet worden uitgesteld tot ongeveer een 
minuut na opstarten (standaard: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Elke module heeft ook een sectie <option
+>[Module-<replaceable
+>naam</replaceable
+>]</option
+> in <filename
+>kded5rc</filename
+>, waar <replaceable
+>naam</replaceable
+> de naam is van het desktop-bestand van de module zonder de extensie <filename
+>.desktop</filename
+>. Deze bevat een optie <option
+>autoload</option
+> die specificeert of de module automatisch geladen moet worden wanneer 
<command
+>kded5</command
+> wordt gestart (standaard: <constant
+>false</constant
+>). Merk op dat deze instelling gewijzigd kan worden via het D-Bus-interface 
van <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Zie ook</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Fouten/bugs</title>
+<para
+>Gebruik <ulink url="http://bugskde.org";
+>De volger van bugs van KDE</ulink
+> om ze te rapporteren.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/pt/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/pt/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..6fd169d
--- /dev/null
+++ b/po/pt/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Portuguese "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Manual de Utilizador do kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Manutenção</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Autor original</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>2014-03-22</date>
+<releaseinfo
+>Plataformas 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>Plataformas do KDE</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>servidor do &kde; - despoleta as actualizações da base de dados Sycoca quando 
for necessário.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Sintaxe</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Descrição</title>
+
+<para
+>O <command
+>kded5</command
+> consolida diversos serviços pequenos num único processo. Estes são 
normalmente serviços de D-Bus oferecidos por módulos do KDED, mas também faz a 
gestão do 'sycoca' (uma 'cache' binária dos tipos de serviços, tipos MIME e 
serviços usados pelo KService), assim como os programas de actualização do 
KConfig que forem necessários.</para>
+
+<para
+>No caso do 'sycoca', este vigia as pastas que contêm ficheiros '.desktop'. 
Quando for adicionado/removido um ficheiro, ele espera alguns 5 segundos (para 
o caso de ser uma série de actualizações) e invoca depois o <command
+>kbuildsycoca5</command
+>.</para>
+
+<para
+>Verifica os ficheiros de actualizações acabados de instalar, i.e., os 
ficheiros *.upd que são usados para actualizar os ficheiros de configuração dos 
utilizadores quando os formato dos ficheiros de configuração mudam. O 
utilitário de actualização do KConfig é lançado para efectuar as 
actualizações.</para>
+
+<para
+>Estas tarefas também são sempre efectuadas no arranque do <command
+>kded5</command
+> para garantir que a configuração do utilizador está actualizada.</para>
+
+<para
+>Não terá normalmente de executar o <command
+>kded5</command
+> directamente; as sessões do ambiente de trabalho do Plasma executam-no 
automaticamente, e é também iniciado a pedido quando uma aplicação tentar usar 
uma interface de D-Bus oferecida por ele ou um dos seus módulos.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Opções</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Verifica a base de dados 'sycoca', actualizando-a se necessário, e sai. 
</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Configuração</title>
+
+<para
+>O <command
+>kded5</command
+> pode ser configurado com o ficheiro de configuração <filename
+>kded5rc</filename
+>, do estilo 'ini'. Nos sistemas UNIX, este pode ser encontrado em <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>; se o <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> não estiver definido, este valor será por omissão <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Os itens do ficheiro de configuração são lidos a pedido, pelo que poderá 
efectuar as alterações enquanto o <command
+>kded5</command
+> está em execução. Contudo, todas as opções de configuração actuais só 
afectam realmente o comportamento inicial do <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>A secção <option
+>[General]</option
+> tem as seguintes opções: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve actualizar o 'sycoca' no arranque (por omissão: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve efectuar as actualizações restantes do KConfig no arranque (por 
omissão: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve verificar a data/hora dos ficheiros ao efectuar a actualização 
inicial do 'sycoca' (por omissão: <constant
+>true</constant
+>). Veja a documentação do <command
+>kbuildsycoca5</command
+> para obter mais detalhes.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve atrasar a actualização inicial do 'sycoca' até cerca de um minuto 
após o arranque (por omissão: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Cada módulo terá também uma secção <option
+>[Module-<replaceable
+>nome</replaceable
+>]</option
+> no ficheiro <filename
+>kded5rc</filename
+>, onde o <replaceable
+>nome</replaceable
+> é o nome do ficheiro 'desktop' do módulo, sem a extensão <filename
+>.desktop</filename
+>. Esta contém uma opção <option
+>autoload</option
+> que define se o módulo deverá ser carregado automaticamente quando o <command
+>kded5</command
+> é iniciado (por omissão: <constant
+>false</constant
+>). Lembre-se que esta definição também poderá ser alterada através da 
interface de D-Bus do <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Veja Também</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Problemas</title>
+<para
+>Existem provavelmente diversos erros. Use o <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>sistema de gestão de erros do KDE</ulink
+> para os comunicar.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/pt_BR/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/pt_BR/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..1cbf8c2
--- /dev/null
+++ b/po/pt_BR/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Brazilian-Portuguese "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Manual do Usuário do kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Mantenedor</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Autor original</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>22/03/2014</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>Servidor do &kde; - dispara as atualizações da base de dados Sycoca quando 
for necessário.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Sintaxe</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Descrição</title>
+
+<para
+>O <command
+>kded5</command
+> consolida diversos pequenos serviços em um único processo. Normalmente, são 
serviços D-Bus fornecidos por módulos do KDED, mas também gerencia o sycoca (um 
cache binário dos tipos de serviços, tipos MIME e serviços usados pelo 
KService), assim como os scripts de atualização do KConfig que forem 
necessários.</para>
+
+<para
+>No caso do sycoca, ele monitora as pastas que contêm arquivos '.desktop'. 
Quando for adicionado/removido um arquivo, ele espera cerca de 5 segundos (para 
o caso de ser uma série de atualizações) e depois executa o <command
+>kbuildsycoca5</command
+> para atualizar o sycoca.</para>
+
+<para
+>No caso do KConfig, ele verifica os arquivos de atualização recém instalados, 
isto é, os arquivos *.upd usados para atualizar os arquivos de configuração dos 
usuários quando os formatos dos arquivos de configuração mudarem e executa o 
utilitário KConfig para efetuar as alterações.</para>
+
+<para
+>Essas tarefas também são executadas quando o <command
+>kded5</command
+> for iniciado para garantir que a configuração do usuário esteja 
atualizada.</para>
+
+<para
+>Você normalmente não precisará executar o <command
+>kded5</command
+> diretamente. As sessões do ambiente de trabalho Plasma executam-no 
automaticamente e também por solicitação, quando um aplicativo tentar usar uma 
interface de D-Bus oferecida por ele ou um dos seus módulos.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Opções</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Verifica o banco de dados sycoca, atualizando-o se necessário, e depois 
finaliza. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Configuração</title>
+
+<para
+>O <command
+>kded5</command
+> pode ser configurado com o arquivo de configuração <filename
+>kded5rc</filename
+>, no estilo 'ini'. Em sistemas Unix, este pode ser encontrado em <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>; se <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> não estiver definido, o valor será por padrão <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Os itens do arquivo de configuração são lidos por solicitação e só poderá 
efetuar as alterações enquanto o <command
+>kded5</command
+> estiver em execução. No entanto, todas as opções de configuração atuais só 
afetam realmente o comportamento inicial do <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>A seção <option
+>[General]</option
+> tem as seguintes opções: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve atualizar o sycoca na inicialização (padrão: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve efetuar as atualizações restantes do KConfig na inicialização 
(padrão: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve verificar a data/hora dos arquivos ao efetuar a atualização inicial 
do sycoca (padrão: <constant
+>true</constant
+>). Consulte a documentação do <command
+>kbuildsycoca5</command
+> para obter mais detalhes.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Se deve atrasar a atualização inicial do sycoca por até um minuto após a 
inicialização (padrão: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Cada módulo terá também uma seção <option
+>[Module-<replaceable
+>nome</replaceable
+>]</option
+> no arquivo <filename
+>kded5rc</filename
+>, onde <replaceable
+>nome</replaceable
+> é o nome do arquivo 'desktop' do módulo, sem a extensão <filename
+>.desktop</filename
+>. Esta contém uma opção <option
+>autoload</option
+> que define se o módulo deverá ser carregado automaticamente quando o <command
+>kded5</command
+> for iniciado (padrão: <constant
+>false</constant
+>). Lembre-se de que esta definição também pode ser alterada através da 
interface D-Bus do <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Veja também</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Problemas</title>
+<para
+>Existem provavelmente diversos erros. Use o <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>sistema de gerenciamento de erros do KDE</ulink
+> para reportá-los.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/ru/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/ru/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..c61af13
--- /dev/null
+++ b/po/ru/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Russian "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Руководство пользователя kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Сопровождающий</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Первоначальный автор</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>22 марта 2014 г.</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>Демон &kde; &mdash; программа, автоматически обновляющая кэш системной 
конфигурации &kde; (Sycoca).</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Обзор</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Описание</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> включает в себя несколько небольших служб. В основном это службы D-Bus, 
предоставляемые модулями KDED. Кроме того, KDED занимается обновлением кэша 
Sycoca (двоичный кэш типов служб, типов MIME и служб, используемых компонентом 
KService из KDE Frameworks) и запуском сценариев обновления конфигурационных 
файлов KConfig.</para>
+
+<para
+>Для обновления кэша Sycoca данный демон отслеживает содержимое каталогов с 
файлами .desktop. Если добавляется или удаляется файл, после 5-секундной 
задержки (на случай множественных обновлений файла) запускается программа 
<command
+>kbuildsycoca5</command
+>, которая обновит кэш Sycoca.</para>
+
+<para
+>Для обновления конфигурационных файлов KConfig, демон KDED принимает новые 
файлы *.upd, используемые для обновления пользовательских конфигурационных 
файлов при изменениях в их форматах, и запускает утилиту обновления 
KConfig.</para>
+
+<para
+>Упомянутые действия также выполняются при запуске <command
+>kded5</command
+>, чтобы удостовериться в том, что конфигурационные файлы обновлены.</para>
+
+<para
+>Обычно не требуется запускать <command
+>kded5</command
+> напрямую: он будет запущен автоматически при начале сеанса Plasma, либо при 
запуске приложения, которое пытается использовать интерфейс D-Bus к KDED или к 
одному из его модулей.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Параметры</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Обновить кэш Sycoca и выйти. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Конфигурационный файл</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> можно настроить в файле <filename
+>kded5rc</filename
+>, содержащем параметры в стиле INI. На UNIX-подобных операционных системах 
этот файл расположен в <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>; если переменная <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> не установлена, то в качестве имени файла выбирается <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Записи в конфигурационном файле читаются по мере необходимости, поэтому файл 
можно редактировать, в том числе при запущенном <command
+>kded5</command
+>. Однако, все имеющиеся на данный момент параметры влияют только в момент 
запуска <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>Раздел <option
+>[General]</option
+> содержит следующие параметры: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Нужно ли обновить кэш Sycoca при запуске (значение по умолчанию: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Нужно ли обновить конфигурационные файлы на основе KConfig при запуске 
(значение по умолчанию: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Нужно ли учитывать даты изменения файлов при первичном обновлении кэша Sycoca 
(значение по умолчанию: <constant
+>true</constant
+>). Подробнее читайте в документации на <command
+>kbuildsycoca5</command
+>.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Нужно ли отложить начало первичного обновления кэша Sycoca примерно на минуту 
после запуска (значение по умолчанию: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Для каждого модуля в <filename
+>kded5rc</filename
+> есть раздел <option
+>[Module-<replaceable
+>имя</replaceable
+>]</option
+>, где <replaceable
+>имя</replaceable
+> &mdash; имя файла .desktop соответствующего модуля, без расширения <filename
+>.desktop</filename
+>. Такие разделы содержат параметр <option
+>autoload</option
+>, который указывает на необходимость загрузки модуля при запуске <command
+>kded5</command
+> (значение по умолчанию: <constant
+>false</constant
+>). Этот параметр может быть изменён через интерфейс D-Bus к <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Смотрите также</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Ошибки</title>
+<para
+>Используйте <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>bugs.kde.org</ulink
+> для отправки сообщений об ошибках.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/sv/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/sv/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..ad9e487
--- /dev/null
+++ b/po/sv/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Swedish "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>kded5 användarhandbok</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Underhåll</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Ursprunglig upphovsman</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>2014-03-22</date>
+<releaseinfo
+>Ramverk 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Ramverk</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>&kde; demon - utlöser uppdateringar av Sycoca-databasen vid 
behov.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Översikt</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Beskrivning</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> sammanför flera små tjänster i en process. De är i huvudsak D-Bus tjänster 
som tillhandahålls av KDED-moduler, men systemkonfigurationscachen sycoca (en 
binärcache av tjänsttyper, Mime-typer, och tjänster som används av KService) 
samt KConfig-uppdateringsskript hanteras också efter behov.</para>
+
+<para
+>För systemkonfigurationscachen sycoca övervakar den katalogerna som 
innehåller .desktop-filer. När en fil läggs till eller tas bort, väntar den 5 
sekunder (i händelse av en serie uppdateringar), och startar därefter <command
+>kbuildsycoca5</command
+> för att uppdatera systemkonfigurationscachen.</para>
+
+<para
+>För KConfig kontrollerar den nyligen installerade uppdateringsfiler, dvs. 
filer vid namn *.upd som används för att uppdatera användarnas 
inställningsfiler när filernas format ändras, och startar 
KConfig-uppdateringsverktyget för att utföra uppdateringarna.</para>
+
+<para
+>Dessa aktiviteter utförs också alltid när <command
+>kded5</command
+> startar för att försäkra att användarens inställningar är aktuella.</para>
+
+<para
+>Normalt behöver man inte köra <command
+>kded5</command
+> direkt: Plasma-skrivbordssessionen kör det automatiskt, och det startas vid 
behov när ett program försöker använda ett D-Bus gränssnitt som tillhandahålls 
av det eller av en av dess moduler.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Väljare</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Kontrollera sycoca-databasen, uppdatera den vid behov, och avsluta. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Inställning</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> kan anpassas med inställningsfilen <filename
+>kded5rc</filename
+> som använder ini-stil. På Unix-system, finns den i <filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>. Om <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> inte är definierad, är standardvärdet <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Poster i inställningsfilen läses vid behov, alltså kan ändringar göras medan 
<command
+>kded5</command
+> kör. Dock påverkar alla nuvarande inställningsalternativ bara startbeteendet 
hos <command
+>kded5</command
+>.</para>
+
+<para
+>Sektionen <option
+>[General]</option
+> har följande alternativ: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Om sycoca ska uppdateras vid start (normalvärde <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Om utestående KConfig-uppdateringar ska utföras vid start (normalvärde 
<constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Om filernas tidsstämplar ska kontrolleras när den initiala uppdateringen av 
sycoca utförs (normalvärde <constant
+>true</constant
+>). Se dokumentationen för <command
+>kbuildsycoca5</command
+> för mer information.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Om den initiala uppdateringen av sycoca ska fördröjas till ungefär en minut 
efter start (normalvärde <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Varje modul har också en sektion <option
+>[Module-<replaceable
+>namn</replaceable
+>]</option
+> i <filename
+>kded5rc</filename
+>, där <replaceable
+>namn</replaceable
+> är namnet på modulens skrivbordsfil utan filändelsen <filename
+>.desktop</filename
+>. Den innehåller alternativet <option
+>autoload</option
+> som anger om modulen ska laddas automatiskt när <command
+>kded5</command
+> startas (normalvärde <constant
+>false</constant
+>). Observera att inställningen också kan ändras via D-Bus gränssnittet i 
<command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Se också</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Fel</title>
+<para
+>Använd <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>KDE:s felspårningssystem</ulink
+> för att rapportera fel.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>
diff --git a/po/uk/docs/kded5/man-kded5.8.docbook 
b/po/uk/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
new file mode 100644
index 0000000..d6915ec
--- /dev/null
+++ b/po/uk/docs/kded5/man-kded5.8.docbook
@@ -0,0 +1,269 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE refentry PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant 
V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
+ <!ENTITY % Ukrainian "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<refentry lang="&language;">
+
+<refentryinfo>
+<title
+>Інструкція користувача kded5</title>
+<author
+><firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Faure</surname
+> <contrib
+>Супровідник</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>fa...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <contrib
+>Автор початкової версії</contrib>
+<affiliation>
+<address
+><email
+>bast...@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+
+<date
+>22 березня 2014 року</date>
+<releaseinfo
+>Frameworks 5.0</releaseinfo>
+<productname
+>KDE Frameworks</productname>
+
+</refentryinfo>
+
+<refmeta>
+<refentrytitle
+><command
+>kded5</command
+></refentrytitle>
+<manvolnum
+>8</manvolnum>
+</refmeta>
+
+<refnamediv>
+<refname
+><command
+>kded5</command
+></refname>
+<refpurpose
+>Фонова служба &kde; — за потреби запускає оновлення бази даних 
Sycoca.</refpurpose>
+</refnamediv>
+
+<refsynopsisdiv>
+<title
+>Короткий опис</title>
+
+<cmdsynopsis
+><command
+>kded5</command
+> <arg choice="opt"
+>--check</arg
+> </cmdsynopsis>
+</refsynopsisdiv>
+
+<refsect1>
+<title
+>Опис</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> поєднує у одному процесі декілька невеликих служб. Цими службами є 
здебільшого служби D-Bus, роботу яких забезпечують модулі KDED. Окрім того, 
програма керує sycoca (бінарним кешем даних щодо типів файлів, типів MIME та 
служб, які використовуються KService) та скриптами оновлення KConfig, якщо це 
потрібно.</para>
+
+<para
+>Для кешу sycoca ця програма слідкує за каталогами, у яких містяться файли 
.desktop. Після того, як до такого каталогу буде додано або вилучено файл, 
програма зачекає 5 секунд (щоб відстежити послідовність оновлень), а потім 
запустить команду <command
+>kbuildsycoca5</command
+> для оновлення бази даних sycoca.</para>
+
+<para
+>Для KConfig програма шукає нововстановлені файли оновлень, тобто файли *upd, 
які використовуються для оновлення файлів налаштувань користувачів у разі зміни 
формату файлів налаштувань. Для виконання оновлень програма запускає засіб 
оновлення KConfig.</para>
+
+<para
+>Ці завдання також виконуються після запуску <command
+>kded5</command
+> для забезпечення актуальності налаштувань для користувача.</para>
+
+<para
+>Зазвичай, потреби у запуску <command
+>kded5</command
+> вручну немає. Сеанси стільничного середовища Плазми запускають програму 
автоматично. Також програма запускається за потреби, якщо якась інша програма 
намагається скористатися інтерфейсом D-Bus, що надається kded5 або якимсь із 
модулів цієї програми.</para>
+
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Параметри</title>
+
+<variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>--check</option
+></term>
+<listitem>
+<para
+>Перевірити актуальність бази даних sycoca, оновити її, якщо це потрібно, і 
завершити роботу. </para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Налаштування</title>
+
+<para
+><command
+>kded5</command
+> можна налаштувати за допомогою файла налаштувань <filename
+>kded5rc</filename
+> у форматі ini. У системах Unix теку цей файл зберігається за адресою 
<filename
+><varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+>/kded5rc</filename
+>. Якщо змінну середовища <varname
+>$XDG_CONFIG_HOME</varname
+> не визначено, типовим місцем для файла є <filename
+>~/.config/kded5rc</filename
+>.</para>
+
+<para
+>Записи файла налаштувань буде прочитано за потреби, тому можна вносити до 
файла налаштувань зміни, не зупиняючи роботи <command
+>kded5</command
+>. Втім, усі поточні значення параметрів налаштування впливають лише на 
поведінку <command
+>kded5</command
+> під час запуску програми.</para>
+
+<para
+>У розділі <option
+>[General]</option
+> зберігаються значення таких параметрів: <variablelist>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckSycoca</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Визначає, чи слід оновлювати sycoca під час запуску (типове значення: 
<constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckUpdates</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Визначає, чи слід виконувати додаткові оновлення KConfig під час запуску 
(типове значення: <constant
+>true</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>CheckFileStamps</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Визначає, чи слід виконувати перевірку часових позначок під час початкового 
оновлення sycoca (типове значення: <constant
+>true</constant
+>). Щоб дізнатися більше, зверніться до документації з <command
+>kbuildsycoca5</command
+>.</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+<varlistentry>
+<term
+><option
+>DelayedCheck</option
+></term>
+<listitem
+><para
+>Визначає, чи слід відкладати початкове оновлення sycoca на одну хвилину після 
запуску (типове значення: <constant
+>false</constant
+>).</para>
+</listitem>
+</varlistentry>
+</variablelist>
+</para>
+
+<para
+>Крім того, для кожного модуля у <filename
+>kded5rc</filename
+> передбачено власний розділ <option
+>[Module-<replaceable
+>назва</replaceable
+>]</option
+>, де <replaceable
+>назва</replaceable
+> — назва файла desktop модуля без розширення <filename
+>.desktop</filename
+>. У цьому розділі міститься запис параметра <option
+>autoload</option
+>, який визначає, чи слід завантажувати модуль автоматично під час запуску 
<command
+>kded5</command
+> (типове значення: <constant
+>false</constant
+>). Зауважте, що значення цього параметра можна змінити за допомогою 
інтерфейсу D-Bus <command
+>kded5</command
+>.</para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Прочитайте також</title>
+<para
+><citerefentry
+><refentrytitle
+>kbuildsycoca5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+>, <citerefentry
+><refentrytitle
+>kdeinit5</refentrytitle
+><manvolnum
+>8</manvolnum
+></citerefentry
+> </para>
+</refsect1>
+
+
+
+<refsect1>
+<title
+>Вади</title>
+<para
+>Для сповіщення про вади скористайтеся адресою <ulink url="http://bugs.kde.org";
+>системою стеження за вадами KDE</ulink
+>.</para>
+</refsect1>
+
+</refentry>

Reply via email to