🙏💐💐 *ದಿನಾಂಕ 04-02-2018 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ FDA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವ
ಕುರಿತು.*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/regarding-postponement-of-fda.html

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzDojU7nDYDdWmeYWCBxcG-j%3DS6%3DshKciFbTOqeQ6k2pSA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to