🙏💐💐 *03-02-2018 ಶನಿವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/03-02-2018-saturday-education.html

👆 *ಎತ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬೆದರಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು,ಸ್ವಯಂ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು-2*
👆 *ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್*
👆 *PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್*
👆 *95 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣ*
👆 *ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ*
👆 *ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಚಲೋ*
👆 *ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಗ್ರಹ*
👆 *ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಡೆದ ಬೋಧಕರು*
👆 *ಭಾನುವಾರದ FDA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ*
👆 *ಫೆ.10 ರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ*
👆 *ಬಂದ್ ಗೆ ಕೋರ್ಟ ಗುದ್ದು-3*
👆 *ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ*
👆 *ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಘ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ-2*
👆 *ಫೆ.5 ರಿದ ಅಧಿವೇಶನ*
👆 *ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 8 ರಂದು*
👆 *ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಜಂತ್ರಿ*
👆 *ಮೂಲ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ‌್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

🙏 *ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ*🙏

👆 *ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ*
👆 *KSRTC ವಿಶೇಷ ನೇಮಕ ಶುರು*
👆 *ಶಿವಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಲ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ*
👆 *ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzARj7M5zp9JSyJBDvv5k%3DZm3AVRzfCg%2B-CQCd0ZSfhiVg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to