🙏💐💐 *05-02-2018 ಸೋಮವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/education-employment-and-other-news-on_4.html

👆 *ಸಾಮೂಹಿಕ ನಕಲು ತಡೆಗೆ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ-2*
👆 *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಭಾಗ್ಯ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅನುಮಾನ*
👆 *ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ,ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ನಿಯಮ*
👆 *ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಜಿದ್ದೇಕೆ?*
👆 *ಚುರುಕಾಗದ KAS ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕ-2*
👆 *ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯ 2.54 ಲಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿ*
👆 *ಇಂದಿನಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ*
👆 *ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ*
👆 *ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿದೆಯೇ?*
👆 *ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಂದಲೇ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿ,ಸ್ವೀಕರಿಸಿ*
👆 *ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ:ನಿಲೇಕಣಿ*
👆 *ಜಾತಿ,ಆದಾಯ,ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್*
👆 *ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ*
👆 *ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzBTP%3DN3rpUDGux0CHXaN0P6DxQpSf_Y8swoEvXr3Hu3jw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to