🙏💐💐 *www.ksge.in UPLOADED 4 NEW FILES DOWNLOAD USING BELOW LINKS*👇

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ,ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ,ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ,ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿರುವ
ರಿಯಾಯತಿ,ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಅರುಣ.ಶಹಾಪೂರ ರವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ.ತನ್ವೀ‍ರ್‍ ಸೇಠ್ ರವರ ಉತ್ತರಗಳು.ದಿನಾಂಕ:09-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/shriarunas-shahapur-member-of.html

👉 *ನಲಿಕಲಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿಯಲು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಧ್ಯಯನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ
ಕುರಿತು.ದಿನಾಂಕ:06-02-2018*👇

http://www.ksge.in/2018/02/nali-kali-is-about-to-implement-macro.html


👉 *ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲಮಿತಿ,ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ,ವಿಶೇಷ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸರಳೀಕರಣ
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:05-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/timeline-of-primary-school-teachers.html

👉 *ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ:01-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/timeline-of-primary-school-teachers.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzBjpyTqREO-cVwcgobpRZmh2hdS0S%3DfGR2vdhMstq5nQg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to