🙏💐💐 *SSLC ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂವಾದ ಕುರಿತು
ಆದೇಶಗಳು*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM*

👉 *2018 ನೇ ಮಾರ್ಚ/ಏಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.ದಿನಾಂಕ:09-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/the-examination-of-students-entrance.html

👉 *ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:07-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/about-preparing-for-valid-prime.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzCRX%2B%2B%3DGujZcMsnb2WU1vi%2BkyA1oa6W17v1Hegb04XOxg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to