🙏💐💐 *ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ SDA Paper1,2 ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು,18-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯತಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ದಿನಾಂಕ-11-02-2018 ರಂದು ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ-1 ರ
ಉತ್ತರಗಳು.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/answers-key-of-second-division.html

👉 *ದಿನಾಂಕ-11-02-2018 ರಂದು ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ-2
ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರಗಳು.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/answers-key-of-second-division_12.html

👉 *2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/guidelines-for-handbook-of-textbooks-on.html

👉 *2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯತಿ ಇರುವ
ಶಿಕ್ಷಕರು.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/teachers-who-are-exempt-from-teacher.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzDnR9%2BpkqyBh23AVdauFd2H6G6%3Dgzw38u7B7UsV4M2kEw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to