🙏💐💐 *4 ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣಾ ಒಳಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/teachers-provisional-list-of-transfer.html

👉 *ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/teachers-provisional-list-of-compulsory.html

👉 *ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/teacher-temporary-list-of-below.html

👉 *ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/teacher-temporary-list-of-compulsory.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzA%2B15L_rximqbD5YFcgwAexNTDupiYrO7hVbZ0Vy59Ung%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to