🙏💐💐 *ಪಿ.ಯು.ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ,ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ
ನಿಗದಿ,1-10 ನೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ NPS Gratuity ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

👉 *ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ  ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು.ದಿನಾಂಕ:12-02-2018.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/appointment-of-pu-college-lecturer.html

👉 *ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ
ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:12-02-2018*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/jawahar-navodaya-vidyalaya-is-scheduled.html

👉 *2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ  1-10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ.*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/the-price-assigned-to-textbooks-in-1.html

👉 *Retirement Gratuity and Death Gratuity ನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ
(NPS) ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ*👇

 http://www.ksge.in/2018/02/apply-for-retirement-gratuity-and-death.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzDTVx%2BXgerdVR9CJvnjAGGcct1DjnD8Ybzdo-CsXRGKeQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to