🙏💐💐 *13-02-2018 ಮಂಗಳವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು.ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು*💐🙏

 http://www.ksge.in/2018/02/education-employment-and-other-news-on_12.html

👆 *ಗುರಿಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಸಲ್ಲ:ಮಹಾಂತಗೌಡ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ*
👆 *ಜನಾಕರ್ಷಕ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ತಯಾರಿ*
👆 *SSLC ಗಣಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ*
👆 *16 ರೊಳಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೂಚನೆ*
👆 *RTE ವಿನಾಯ್ತಿ ಕೋರಿಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ*
👆 *ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್*
👆 *ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ*
👆 *ಕಂಬಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ*
👆 *ಹೈಕೋರ್ಟ ಸಿಜೆಯಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ*
👆 *ಇಫಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.8.65 ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ?*
👆 *ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಲು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ*
👆 *ಜಗತ್ತಿಗೇ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿನ ಬಿತ್ತರ*
👆 *ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ*
👆 *2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ*
👆 *ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಕಾರ*
👆 *ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಬಿಹಾರದ ಮಹಿಳೆ!*
👆 *15 ಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ*
👆 *2 ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಸುರಿಮಳೆ*
👆 *ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ*
👆 *ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

🙏💐 *ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು*💐🙏

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzDYULKiFcG3TC2kT8uRog%2B3X%3Dk4Yd3wn0bu6AhGZhpKrQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to