ಸರ್  ತಾವು  ಕಳುಹಿಸುವ  link open ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ  ಯಾಕೆ  ಸರ್  ತಿಳಿಸಿ

ಸಮೀರ ( ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ

On Feb 13, 2018 1:48 PM, "jb mudda" <jbmudd...@gmail.com> wrote:

S. M. Dongre

On Feb 13, 2018 5:00 AM, "Mahantagoud Patil" <mtpygl....@gmail.com> wrote:

> 🙏💐💐 *ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 35 ರಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಮೆಂಟ್.?*👇
>
> 👉 *HRA 24,16,8 ರ ಬದಲಾಗಿ 26,28,10 ನಿಗದಿ ಸಾಧ್ಯತೆ*👇
>  http://www.ksge.in/2018/02/35-per-cent-fit-for-state-government.html
>
> *MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*
>
> 🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KSHST" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
> gid/kshst/CAL8OgzCkBnt7j-wO-6Yyqt_eX5iCsbVmZYpKr3c3A1Zj19XLR
> g%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzCkBnt7j-wO-6Yyqt_eX5iCsbVmZYpKr3c3A1Zj19XLRg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
msgid/kshst/CAPg41Y1MPKp%2B1srg1F900FzTyehFNnK2yWUXHB1s
20WJs-1mmw%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAPg41Y1MPKp%2B1srg1F900FzTyehFNnK2yWUXHB1s20WJs-1mmw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAP9Vewp9UnXUwi0EVGWa%2BDKfV3WAYnfd6GadOnuNxYmf7ew2Cg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to