🙏💐💐 *ದಿನಾಂಕ:15-02-2018 ಗುರುವಾರ ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ
ಕುರಿತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಎಸ್.ಪಮ್ಮಾರ ರವರು ಹಾಗೂ ಡಾ:ಜಿ.ಪಿ.ನಾಯ‌್ಕ
ರವರಿಂದ ಭಾವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ*👇
*(ಭಾವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)*
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

http://www.ksge.in/2018/02/information-on-birth-anniversary-of-sri.html

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzAfozxhO1Ld%3Dc3udfWF1x8Pwy92MeGGoQfukjwapUzuCw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to