🙏💐 *ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/also-considering-high-school-physical.html

🙏💐 *ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ Sub Inspecter ಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ-15-02-2018*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/notification-for-appointment-of-sub.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzAJ6BHVN67sMSfQVRje_Z7%2B18%2Bx6UpmRkHuK%2BuGzUcC7A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to