🙏💐💐 *15-02-2018 ಗುರುವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು.ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/15-02-2018-thursday-education.html

👆 *ನೌಕರರು,ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ; ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆಂದೇ ಆಯೋಗ?*
👆 *ನಾಳೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್*
👆 *ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ!*
👆 *2 ವರ್ಷದ BEd ಕೋರ್ಸ ಬದಲು 4 ವರ್ಷದ BA,BEd, BSc,Bed?*
👆 *ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಪಾಸ್?*
👆 *ನಲಿಕಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ Macro Study*
👆 *ಅಂಕ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ,ಬದುಕನ್ನಲ್ಕ…*
👆 *ಸಹಾಯ ಧನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ*
👆 *ತತ್ಕಾಲ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ವಾಪಸ್!*
👆 *ಸರ್ದಾರ ಪಟೇಲ್ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಅ.31 ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ*
👆 *ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಡ್ಜ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ:ಹೊಸ ಸಿಜೆ*
👆 *ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆ ಬೇಡ,ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತಗೆಯಿರಿ*
👆 *ಟೆಸ್ಟ್,ಏಕ ದಿನ ಕ್ರಕೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ನಂ 1*
👆 *ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

🙏 *ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ*🙏

👆 *164 ಎಸ್ ಐ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ*
👆 *ವಿಜಯಪುರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 431 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ*
 👆 *18 ಸಾವಿರ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ:ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ*

*ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀತರ ಸುದ್ದಿಗಳು*💐💐

*MAHNATAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzBR4c02sW8kaosJMCfYDZ3XN%2BNkf%3D%3D32PwpG%3DGsuJf1cw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to