🙏💐 *ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 20-02-2018 ಸರ್ವಜ್ಞ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.*👇
*(ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಬೇಕಾದವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)*
http://www.ksge.in/2018/02/information-about-birth-anniversary-of.html
👉 *KPSC ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜ ಕರೆದಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ-19-02-2018, ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ-20-03-2018*👇
http://www.ksge.in/2018/02/applying-for-kpsc-for-filling-up.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzAdaufiwK8zVPRK1if6Vc1NrmkOT%3DKh530vy8M6Mv6i6w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to