🙏💐💐 *ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ,ನಲಿ-ಕಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ
ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ NET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ*👇

👉 *ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಗ್ರೇಡ್-2
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ:19-02-2018*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*
 http://www.ksge.in/2018/02/date-09022017-by-supreme-court-of-india.html

👉 *ನಲಿ-ಕಲಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿಯಲು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಧ್ಯಯನ ಕುರಿತು 20-02-2018 ರಂದು
ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:19-02-2018*👇
 http://www.ksge.in/2018/02/about-grant-of-training-on-macro-study.html

👉 *UGC National Eligibility Test (NET) Short Notification*👇
*Applicaton Starts-06-03-2018,Last date-05-04-2018*

 http://www.ksge.in/2018/02/ugc-national-eligibility-test-net-short.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzC77%2Bjc4ROEucYoEaaCROXnUb%3D_yxtqFkfJjHRnB-ogtw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to