🙏💐  *ಒಂದು ಪುಟ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ*👇
http://www.ksge.in/2018/02/earnings-leave-leave-rules-retirement.html
*1) ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ*

*2) *ರಜೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ*

 *3) ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನಗಳು*
👉 *ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ನೌಕರನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉಪದಾನಗಳು*
👉 *ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು*

*4) ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು*
👉 *ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು*

*5) ಸ್ವ-ಇಚ್ಛಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzBFbSC-8vX4NdDuPzxhmpT0-5Jii1fzA5Dztr0zfb8ycg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to