🙏 *ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು*🙏

👉 *ವಿಜ್ಞಾನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು*👇
http://www.ksge.in/2018/02/some-tips-for-every-topic-for-students.html

👉 *ಮಾರ್ಚ 1 ರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು*👇
http://www.ksge.in/2018/02/here-are-some-tips-for-students-to.html

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzAKfA-2BRf9Tb19KmRtMnAuM5%2Ben-HaYaWTa_pChQDh7A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to