🙏💐💐 *23-02-2018 ಶುಕ್ರವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು.ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/23-02-2018-friday-education-employment.html

👆 *ಹಳೇ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಇಲ್ಲ*
👆 *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು*
👆 *ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸುಗಮ-2*
👆 *ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ*
👆 *ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ:ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ*
👆 *ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ*
👆 *NPS ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧ-2*
👆 *34 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ IAS ಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ*
👆 *ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರ ಮಾಹಿತಿ:ವಿವಾದ-2*
👆 *ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ-2*
👆 *14 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಡೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯ*
👆 *ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ*
👆 *ಹೊಬಳಿಗೊಂದು ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು*
👆 *ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸ್ಪೋಟ 13 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ*
👆 *ಸುಖಿ ಭ‍ರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕರೆ:ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್‍ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರೆ*
👆 *ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿನ ಸಾಧನವಲ್ಲವೇ?*
👆 *ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ*
👆 *ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಕುರಿತು ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzAjwAOJy7aycjP2kHO%2BvVX_aX_4SVi5%2BVZ99BUGbdp-5g%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to