🙏💐💐 🙏💐💐 *24-02-2018 ಶನಿವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ
ಸುದ್ದಿಗಳು.ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/24-02-2018-saturday-education.html

👆 *ಏ.1 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ-2*
👆 *PU ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 26 ರಂದು*
👆 *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಆ್ಯಪತ್ತು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರ ಖಾಸಗಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದ
ರದ್ದು*
👆 *ಶೇ.100 ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ*
👆 *ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶ*
👆 *ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಗೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ*
👆 *ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರರು ಎಂದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ*
👆 *14 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ತೆರೆ*
👆 *ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತೆ?*
👆 *ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾ.23 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ*
👆 *ಲೋಕಪಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ 1 ಕ್ಕೆ ಸಭೆ*
👆 *ಏಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ:ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ*
👆 *ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ KPTCL -2*
👆 *IOC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಟಿ:ಸರಕಾರದಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ*
👆 *ದೇಶದ ಅತಿಚಿಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಅಳ್ನಾವರ*
👆 *ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು*
👆 *ಇಳಿದರೂ ಬಡ್ಡಿ ದರ,EPF ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನಾದರ,ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆಧಾರ*
👆 *ಎಚ್ 1 ಬಿ ವಿಸಾ ಇನ್ನು ಕಠಿಣ*
👆 *ವಸತಿ ಗೃಹ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzAPqi5fH%3Dr4SnU9iLTgrGHSUdqLZg5Jmdu4hp66TBCyPg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to