✍🌹 *08-4-2018 ಭಾನುವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/8-2-18-sunday-news-updates.html
👇👇👇👇👇👇👇👇
👉🏿 *ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ*
👉🏿 *ಮುಂಬಡ್ತಿ-ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಾಲನೆ*
👉🏿 *ಅವಿವಾಹಿತ ಮಗಳಿಗೂ ಜೀವನಾಂಶ*
👉🏿 *ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಸಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ ಕೋರ್ಟ್*
👉🏿 *ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಕನ್ನಡ ವರದಿಗೆ ಸೂಚನೆ*
👉🏿 *ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದೀರಿ ಜೋಕೆ*
👉🏿 *ಚೀನಾಕ್ಕೆ, ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗುದ್ದು*
👉🏿 *ಸೇನೆಗೆ 110 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ*
👉🏿 *ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಕ,ಈ ಸಂಶೋಧಕ*
👉🏿 *ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕ*
👉🏿 *ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಸತೀಶ,ರಾಹುಲ್*
👉🏿 *RCB ಗೆ ಮೊದಲ ಚಾಲೆಂಜ್*

*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇👇👇
🗞 *ವಿಜಯವಾಣಿ*
http://epapervijayavani.in/
🗞 *ವಿಶ್ವ ವಾಣಿ*
http://epaper.vishwavani.news/
🗞 *ಉದಯವಾಣಿ*
http://epaper.udayavani.com/
🗞 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ*
http://epaper.prajavani.net/
🗞 *ಕನ್ನಡಪ್ರಭ*
http://kpepaper.asianetnews.com/
🗞 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
🗞 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://epaper.samyukthakarnataka.com/t/13268
🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVwFT3Yq_FNuKah4qa4sQ4%2BvRDCyh32OrxOe2RfYatbbJQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to