✍🌹 *12-4-2018 ಗುರುವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/12-4-2018-thursday-news.html
🍀 *KAS ಆಯ್ಕೆ ರದ್ದು*
🍀 *3500 ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕ ಸಿಂಧು ಅಸಾಧ್ಯ -ಹೈಕೋರ್ಟ*
🍀 *KAS ಅಕ್ರಮ, ಅನರ್ಹರು ಔಟ್*
🍀 *ಏ.15 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ*
🍀 *ಲೋಕಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ 2019,2024 ಕ್ಕೆ ಏಕ ಚುನಾವಣೆ*
🍀 *ಮೇ 2 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ,14 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯು ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ*
🍀 *DCET-ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ*
🍀 *ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಡಿ*
🍀 *ವಿಮಾನ ಪತನ 257 ಜನ ಸಾವು*
🍀 *ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ NGT ಚಾಟಿ*
🍀 *21ರಂದು ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ*
🍀 *ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಡಿ*
🍀 *ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ*
🍀 *ಶ್ರೇಯಸಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇👇👇
🗞 *ವಿಜಯವಾಣಿ*
http://epapervijayavani.in/
🗞 *ವಿಶ್ವ ವಾಣಿ*
http://epaper.vishwavani.news/
🗞 *ಉದಯವಾಣಿ*
http://epaper.udayavani.com/
🗞 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ*
http://epaper.prajavani.net/
🗞 *ಕನ್ನಡಪ್ರಭ*
http://kpepaper.asianetnews.com/
🗞 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
🗞 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://epaper.samyukthakarnataka.com/t/13268
🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVyDSTYbGpjO-ZALL_EX9_oFO9C6NRr_uNhQbXQrm2M-wA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to