✍🌹 *14-4-2018 ಶನಿವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/14-4-18-saturday-news.html
👇👇👇👇👇👇👇👇
🍀 *ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬಡ್ತಿ ಬದಲಿಲ್ಲ*
🍀 *PDO, GPS-1 ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ*
🍀 *ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ*
🍀 *ಸೋಮವಾರದಿಂದ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ*
🍀 *ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ-ತ್ರಿಶಂಕು ವಿಧಾನಸಭೆ*
🍀 *65 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ*
🍀 *ಇಂದು PU ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ*
🍀 *ಗೈರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಡೆ*
🍀 *ಏಕಕಾಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ*
🍀 *ಖನ್ನಾಗೆ ಫಾಲ್ಕೆ,ಶ್ರೀದೇವಿ ಉತ್ತಮ ನಟಿ*
🍀 *ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ,ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ*
🍀 *ಗೋಲ್ಡ ಕೋಸ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಡೆ*
*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇👇👇
🗞 *ವಿಜಯವಾಣಿ*
http://epapervijayavani.in/
🗞 *ವಿಶ್ವ ವಾಣಿ*
http://epaper.vishwavani.news/
🗞 *ಉದಯವಾಣಿ*
http://epaper.udayavani.com/
🗞 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ*
http://epaper.prajavani.net/
🗞 *ಕನ್ನಡಪ್ರಭ*
http://kpepaper.asianetnews.com/
🗞 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
🗞 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://epaper.samyukthakarnataka.com/t/13268
🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVw9%3D8p%2B8-f0NfKgpNHkhphrL_y0_NzAEmGi%3Dm_NfpHXgQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to