✍🌹 *15-4-2018 ಭಾನುವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/15-4-2018-sunday-news.html
👇👇👇👇👇👇👇👇
🌹 *KPSC ನೇಮಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಳಂಕ*
🌹 *PSI ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತ-43 PSI ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ*
🌹 *SC-ST ಮೀಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ*
🌹 *ಚುನಾವಣಾ ನಿಮಿತ್ತ-ಮುಂಬಡ್ತಿ,ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೀಲೀಫ್*
🌹 *ಏ.30 ಕ್ಕೆ PUC, ಮೇ 7 ಕ್ಕೆ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ*
🌹 *SSLC ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ*
🌹 *ಬೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಗಿತ*
🌹 *ಮತದಾನದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ*
🌹 *ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ*
🌹 *5ಕೋಟಿ ದಾಟಲಿದೆ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ*
🌹 *ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಶನ್ ಬಿಸಿ*
🌹 *ಸಿರಿಯಾಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಹಾರ*
🌹 *ಗೋಲ್ಡ ಕೋಸ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಖಾರಿ*
*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 *ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/todays-news-papers-links.html
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVw%3DEOCjx5oWGg2cXsz%2BoCEW06YwAsUrErzsYhfzw1D92w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to