✍🌹 *17-4-2018 ಮಂಗಳವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/17-04-2018-tuesday-news.html
👇👇👇👇👇👇👇👇
🍀 *PDO,GPS G-1 ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ*
🍀 *KSRTC ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ*
🍀 *ನಾಳೆಯಿಂದ CET ಪರೀಕ್ಷೆ*
🍀 *ಅಸಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು*
🍀 *ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು*
🍀 *ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲುಗೈ*
🍀 *ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ*
🍀 *IAS, IPS ವರ್ಗ*
🍀 *ರಿಯಾಯಿತಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ*
🍀 *ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ 61 ಮಂದಿಗೆ ಜಾಮೀನು*
🍀 *ಹೈ ಸೆಕುರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ*
*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 *ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/todays-news-papers-links.html
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVz9_u0coOqM9r%2Bt56%2B6TdX%3DfR9vQKnSRs86oP1FBA-OLg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to