✍🌹 *6 ನೇ ತರಗತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಜಾತಿವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ RANK ವಾರು ಕಟ್
ಆಫ್ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ*
*(ಬಳ್ಳಾರಿ & ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇
http://www.mahitilok.in/2018/05/6th-std-morarji-cut-off-list-2018.html
👉🏿 _ಇನ್ನೀತರ ಆದೇಶ & ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ Facebook  ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿ..._
👇👇👇👇
https://www.facebook.com/groups/165199434318739/
🙏 *PLZ SHARE* 🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVw_2uOY_Ry2yakZoVDJiX%2B-YTi0XKVzXBZAHNE0TDp93w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to