☄ *ನೇಮಕಾತಿ & ‍NPS ಮಾಹಿತಿ*
(ಮಾಹಿತಿಲೋಕ)

💧 *IBPS ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಪದವೀಧರರಿಗಾಗಿ 4102 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ*
👉 *ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ-ಪದವಿ*
👉 *ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ-14/8/18 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ*
👉 *ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:4/9/18*
👉 *ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ,ಪಠ್ಯಕ್ರಮ & ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ*
👇👇👇👇
http://www.mahitilok.in/2018/08/4102-posts-appointment-by-ibps.html
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
💧 *ಸಿವಿಲ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ -2018 ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನಲೊಡ್
ಗಾಗಿ*
👇👇👇👇
http://www.mahitilok.in/2018/08/civil-constable-written-examination.html
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🏀 *NPS ನೌಕರರಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ NPS ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್*

(NPS ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನೌಕರರು NPS Mobile App ನ್ನು ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು)

📱 *ತಮ್ಮ Android ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ App ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು*
📱 *ತಮ್ಮ PRAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು & ಪಾಸ್ವರ್ಡ ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು.*
📱 *ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ NPS ಹಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು*
📱 *ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ Transaction Statement ನ್ನು e mail ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು(pdf ನಲ್ಲಿ)*
📱 *ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸ,ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ,ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.*
📱 *ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು App ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು*
📱 *ಕೊನೆಯ 5 Transactions ನ ವಿವರ ತಿಳಿಯಬಹುದು*
📱 *ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತದೆ*
(Mallikarjun Hulasur)

🔜 ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ NPS ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ *ಡೌನಲೋಡ್* ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ
👇👇👇👇
http://www.mahitilok.in/2018/05/nps-mobile-application-installation.html

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVwOCS68_LFRBjTL4uK%3Dd9eGRm-HC77ukxPw4h9iN3tmrA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to