6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌
7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌
10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೇಗಳು
10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವ್ಯಾಕರಣ
10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪಾಸಿಂಗ್‌ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌
ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೆ ಲಿಂಕ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
https://www.inya.in/2019/11/09-11-2019.html
==========
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ
join our telegram group
https://t.me/inyatrust1
===========
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು & ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
Join
https://t.me/lkgos
===========
InyaTrust Whatsapp
https://chat.whatsapp.com/GRqpAXV84Vg5PqEQxJep6l
===========
Join SSLC Students whatsapp
https://chat.whatsapp.com/D5Af0H0EGYNFhvgQ1GHOo5

https://chat.whatsapp.com/COIUWz6p7D40xQcPzl1lNM
============
ಶೇರ್

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAFLXqiJfchx%3DvC-9L2YMWP-_vb1yObATiHFacPzOx1LKDxcNdg%40mail.gmail.com.

Reply via email to