10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಂಗ್
ಪ್ಯಾಕೇಜ್
10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು-2019
7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್
5ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಟ್ಸ್
------
10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಂಗ್
ಪ್ಯಾಕೇಜ್
by Basavaraja T M
https://www.inyatrust.co.in/2016/07/basavarajatm.html
------
10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು-2019
https://www.inyatrust.co.in/2019/09/10mqp.html
-----
7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್
https://www.inyatrust.co.in/2019/08/7ssn.html
-----
5ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಟ್ಸ್
https://www.inyatrust.co.in/2019/09/5en.html
------
ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAFLXqiJgT-EgV6VF%2BmLVeQBjfEXQA92sw-a3qxY5-7zMnDJT5A%40mail.gmail.com.

Reply via email to