From: Wei Yongjun <weiyongj...@huawei.com>

Remove duplicated include.

Signed-off-by: Wei Yongjun <weiyongj...@huawei.com>
---
 fs/cachefiles/namei.c | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

diff --git a/fs/cachefiles/namei.c b/fs/cachefiles/namei.c
index 41df8a2..f08253d 100644
--- a/fs/cachefiles/namei.c
+++ b/fs/cachefiles/namei.c
@@ -20,7 +20,6 @@
 #include <linux/namei.h>
 #include <linux/security.h>
 #include <linux/slab.h>
-#include <linux/xattr.h>
 #include "internal.h"
 
 #define CACHEFILES_KEYBUF_SIZE 512Reply via email to