From: Wei Yongjun <weiyongj...@huawei.com>

Remove duplicated include.

Signed-off-by: Wei Yongjun <weiyongj...@huawei.com>
---
 mm/mprotect.c | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

diff --git a/mm/mprotect.c b/mm/mprotect.c
index bcdbe62..1193652 100644
--- a/mm/mprotect.c
+++ b/mm/mprotect.c
@@ -25,7 +25,6 @@
 #include <linux/perf_event.h>
 #include <linux/pkeys.h>
 #include <linux/ksm.h>
-#include <linux/pkeys.h>
 #include <asm/uaccess.h>
 #include <asm/pgtable.h>
 #include <asm/cacheflush.h>

Reply via email to